Valberedningen i IRLAB utsedd

20 september 2017

Inför årsstämman 2018 har bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett ledamöter till valberedningen. I valberedningen ingår Bo Rydlinger, Erik Klinton och John D. Wakely samt styrelsens ordförande Anders Vedin. Valberedningen representerar tillsammans drygt 40 procent av aktier och röster i bolaget.

Enligt den instruktion för valberedning i IRLAB Therapeutics AB som antogs på årsstämman den 16 maj 2017 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre största aktieägarna, eller ägargrupperna, per den 31 augusti.

Efter att de tre största ägarna eller ägargrupperna utsett sina representanter består valberedningen av följande ledamöter:

  • Bo Rydlinger, mångårig erfarenhet från bank- och investeringsverksamhet, utsedd av en ägargrupp som representerar drygt 17 procent av aktier och röster,
  • Erik Klinton, advokat med inriktning mot skatterätt, utsedd av en ägargrupp bestående av bolagets grundare som representerar drygt 13 procent av aktier och röster,
  • John D. Wakely, verksam i bl a Storbritannien och med lång erfarenhet från internationell finansmarknad, utsedd av Sievert Larsson Scholarship Foundation som äger 10 procent av aktier och röster samt
  • Anders Vedin, styrelsens ordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida www.irlab.se/corporate-governance/nomination-committee/. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida, www.irlab.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på bolagets adress eller e-post – info@irlab.se. För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit till valberedningen i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2018.

För mer information

Anders Vedin, styrelseordförande
Tel: +46 70 876 15 70
E-post: anders.vedin@irlab.se

Kort om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har för närvarande två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, förberedda för Fas II-studier, samt ytterligare tre projekt i preklinisk fas. IRLAB:s forskning syftar till att regelbundet upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

Dokument & Länkar