Ersättning

Ersättning till styrelse

På årsstämman 2024 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, arvode till styrelsen att utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 265 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå till styrelsens revisionsutskott med 85 000 kronor till utskottets ordförande och 55 000 kronor till envar av övriga utskottets ledamöter samt att arvode ska utgå till styrelsens ersättningsutskott med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av övriga utskottets ledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

NamnBefattning i styrelseRevisionsutskottErsättningsutskott
Carola LemneOrdförandeOrdförande
Catharina Gustafsson WallichLedamotLedamot
Daniel JohnssonLedamotLedamotLedamot
Christer NordstedtLedamotLedamot
Gunnar OlssonLedamot
Rein PiirLedamotLedamot
Veronica WallinLedamotOrdförande


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningspolicy antagen på årsstämman 7 maj 2020 (och fortfarande gällande efter årsstämman 2024)

Riktlinjerna innebär huvudsakligen att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation.

Läs hela ersättningspolicyn >

Ersättningspolicy antagen på årsstämman 25 april 2019

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utgör Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden förekommer.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Ersättningspolicy antagen på årsstämman 16 maj 2018

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utgör Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden förekommer.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Aktie- och aktieprisrelaterade förmånsprogram

Optioner
IRLAB Therapeutics AB har inga utestående optioner.

Serie B-aktier

IRLAB Therapeutics har haft ett aktierelaterat förmånsprogram bestående av Serie B-aktier som kunde konverteras till Serie A-aktier. Samtliga innehavare av Serie B-aktier använde under juni 2019 rättigheten att konvertera Serie B-aktier till Serie A-aktier . Konverteringen berörde 277 979 Serie B-aktier, vilka konverterades till lika många Serie A-aktier.

Till följd av programmet äger de ursprungliga ägarna av Serie B-aktier fortfarande Serie B-aktier men de har ingen rätt att konvertera fler aktier till Serie A-aktier. Serie B-aktierna har en röst per aktie (samma som Serie A-aktier) men ger inte ägaren några ekonomiska rättigheter såsom utdelning, prioritet vid likvidation eller liknande.

Läs Bolagsordningen för alla villkor >