Valberedning

Valberedningens arbete regleras av den på stämman beslutade instruktionen och består utöver styrelsens ordförande av tre representanter för de största ägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före stämman.

Instruktionerna för valberedningens arbete har funnits tillgängliga i både protokollet från årsstämman den 16 maj 2017 samt separat på bolagets webbplats. Valberedningens sammansättning tillsammans med kontaktdetaljer för att möjliggöra för aktieägare att kontakta valberedningen har funnits tillgänglig på bolagets webbplats under minst sex månader före årsstämman.

Valberedningens uppgift är att utvärdera den befintliga styrelsen samt utvärdera inkomna förslag till nya styrelseledamöter, detta för att säkerställa att styrelsen har ändamålsenlig kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens förslag till styrelse och vem som skall vara styrelsens ordförande skall lämnas till ägarna i samband med att kallelse till årsstämma publiceras. Utöver förslag till styrelse och styrelseordförande skall valberedningen lämna förslag till följande:

  • stämmans ordförande
  • antal styrelseledamöter och suppleanter
  • arvode till styrelsens ledamöter och till ledamöter i eventuella utskott
  • antal revisorer och revisorssuppleanter
  • revisor
  • arvode till revisor

Valberedningen skall också i förekommande fall lämna förslag till ändring av instruktionen till valberedningen.

Läs instruktionerna till valberedningen i sin helhet.