PD-Fall

Skador relaterade till fall är en stor orsak till sjukhusvistelser för patienter med Parkinsons sjukdom. Två av de allra viktigaste bidragande faktorerna till den ökade risken för fall är försämrad balans och kognitiv nedsättning.

Ca 60% av alla parkinsonpatienter faller varje år
Personer med Parkinsons sjukdom har försämrad balans, även kallat postural dysfunktion. Balansen försämras påtagligt i samband med kognitiv nedsättning, vilket ökar risken för fall. Fall vid Parkinsons sjukdom orsakar komplikationer som frakturer, begränsad mobilitet och lägre livskvalitet. Cirka 60% av alla drabbade av Parkinsons sjukdom har fallit någon gång och ungefär 70% av dessa faller regelbundet.

Fallrisken för parkinsonpatienter är 2-3 gånger högre än hos jämnåriga, friska personer.

Levodopa och andra liknande parkinsonmediciner har dålig effekt på postural dysfunktion och har därför ingen större påverkan på risken att falla.

Fall är länkat till minskad kognitiv funktion
Allteftersom Parkinsons sjukdom fortskrider påverkas de kortikala områdena i hjärnan (hjärnbarken), vilket kan bidra till kognitiv nedsättning och leda till demens. 25–30% av patienter med Parkinsons sjukdom visar tecken på demens och ett lika stort antal har det som kallas mild kognitiv nedsättning. Fallrisken är tätt associerad med kognitiv nedsättning och demens.

En helt ny behandling på en helt ny marknad
Postural instabilitet och fall vid Parkinsons sjukdom är vanligt förekommande symtom som idag saknar behandling. Det finns också begränsat med globala utvecklingsprojekt med mål att behandla dessa symtom. Läkemedel som minskar risken för fall representerar ett av de största medicinska behoven i behandlingen av Parkinsons sjukdom.

Förutom IRLAB:s pirepemat (IRL752) finns det endast en kandidat i preklinisk fas (CM-PK) och en i klinisk fas (droxidopa, som utvecklas för behandling av fall vid ortostatisk hypertension och Parkinsons sjukdom).