Bolagsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ och ska hållas i Göteborg eller Stockholm. Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämma som beslutar i nyckelfrågor.

Årsstämman skall bland annat besluta om förändringar i bolagsordningen, att fastställa bolagets resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, tillsätta styrelse, styrelseordförande och revisor samt besluta om ersättningen till styrelsen och revisorn. Årsstämman skall också fatta beslut om principerna för valberedningens tillsättande och arbete samt principer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare. Utöver årsstämma kan extra bolagsstämma hållas.

Kallelse

Kallelse till såväl årsstämma som extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma som ska behandla ändringar av bolagsordningen skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före mötet. Kallelse skall annars ske tidigast sex och senast tre veckor före mötet.