Valberedningen i IRLAB utsedd

20 september 2018

Inför årsstämman 2019 har bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett ledamöter till valberedningen. I valberedningen ingår Bo Rydlinger, Daniel Johnsson och Olle Stenberg samt styrelsens ordförande Anders Vedin. Valberedningen representerar tillsammans knappt 58 procent av aktier och röster i bolaget.

Enligt den instruktion för valberedning i IRLAB Therapeutics AB som antogs på årsstämman den 16 maj 2018 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre största aktieägarna, eller ägargrupperna, per den 31 augusti.

Efter att de tre största ägarna eller ägargrupperna utsett sina representanter består valberedningen av följande ledamöter:

  • Bo Rydlinger, bakgrund från bank- och investeringsverksamhet, utsedd av en ägargrupp som representerar knappt 24 procent av aktier och röster;
  • Daniel Johnsson, entreprenör, bolagsutvecklare och investerare, utsedd av en ägargrupp som representerar drygt 21 procent av aktier och röster;
  • Olle Stenberg, erfarenhet från bolagsutveckling och bolagsstyrning, utsedd av en ägargrupp bestående av bolagets grundare som representerar drygt 13 procent av aktier och röster; samt
  • Anders Vedin, styrelsens ordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida www.irlab.se/corporate-governance/nomination-committee/. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.irlab.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på bolagets adress eller e-post – info@irlab.se. För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit till valberedningen i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2019.

För vidare information

Anders Vedin, Styrelseordförande                 
Tel: +46 733 65 66 00                
E-post: anders.vedin@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

Dokument & Länkar