IRLAB utser två nya läkemedelskandidater och uppdaterar projektportföljen

19 september 2018

IRLAB har utsett två nya läkemedelskandidater – IRL 942 och IRL1009 – inom forskningsprogrammet P001, där utvecklingsarbete påbörjas för IRL942 med IRL1009 som efterföljare. Vidare lyfts ett nytt prekliniskt forskningsprojekt upp i pipeline. Projektet, med det interna namnet P003, syftar till att ta fram ett nytt läkemedel som kan ersätta levodopa som standardmedicinering vid tidig Parkinsons sjukdom. Projektet är i upptäcktsfas. Samtidigt planerar IRLAB, med bas i de lovande resultaten från de genomförda Fas I och Fas IIa-programmen med IRL752, för en kommande Fas II-studie där det primära målet är att studera effekt på demenssymtom vid Parkinsons sjukdom.

”Utnämningen av två nya läkemedelskandidater och uppdateringen av vår projektportfölj tydliggör att IRLAB primärt fokuserar på IRL790 och IRL752 för att tillvarata vårt försprång efter de positiva resultaten i de inledande kliniska studierna. De nya läkemedelskandidaterna är avsedda att komplettera IRL790 och IRL752-projekten med en kraftfull satsning inom Parkinsons sjukdom”, säger Nicholas Waters, VD för IRLAB Therapeutics.

”Det är mycket stimulerande att som ungt bolag målinriktat kunna stärka vår pipeline med ett nytt forskningsprogram samtidigt som vi nominerat ytterligare två lovande läkemedelskandidater i ett av våra pågående projekt. Vår forskningsorganisation har återigen påvisat ISP-plattformens effektivitet” säger Clas Sonesson, IRLAB:s forskningschef (CSO).

Figur: IRLAB:s pipeline

P001

IRLAB:s läkemedelsprojekt P001 fokuserar på behandling av bristande exekutiva funktioner som leder till störningar i rörelseapparaten samt psykisk och kognitiv ohälsa. I projektet har nu två nya läkemedelskandidater nominerats, IRL942 och IRL1009, där utvecklingsarbete initieras för IRL942 med IRL1009 som backup-substans. IRL942 och IRL1009 har tagits fram med IRLAB:s unika forskningsplattform, ISP.

Både IRL942 och IRL1009 adresserar sambandet mellan motoriska och kognitiva funktioner. De nya läkemedelskandidaterna är avsedda att erbjuda bättre effekt och färre biverkningar än dagens behandlingsalternativ och kommer inledningsvis att utvecklas för icke-motoriska symtom inom neurodegenerativa sjukdomar och åldrande.

IRL942 har valts till projektets ledande substans efter omfattande prekliniska studier, in vivo och in vitro, avseende bland annat effektstudier, genuttryck, farmakokinetik och säkerhet. IRL1009 har likartade effekter och substansen utvecklas i serie med IRL942. Läkemedelskandidaten IRL942 kommer i ett första steg att tas vidare genom ett prekliniskt utvecklingsprogram för att uppfylla de myndighetskrav som ställs för att få tillstånd att genomföra kliniska Fas I-studier.

IRLAB har erhållit notice of allowance från det amerikanska patentverket (USPTO) avseende patentansökan som berör IRL942 och IRL1009, vilket innebär att IRLAB kommer att beviljas amerikanskt patent. Patentet är ett så kallat substanspatent (composition of matter patent).

Kostnaderna för den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaterna medför inga ytterligare finansieringsbehov.

P003

Sedan 1960-talet är levodopa i olika beredningsformer standardbehandlingen för Parkinsons sjukdom. Behandlingen är generellt effektiv men saknar eller har dålig effekt på vissa symtom och har, särskilt vid långvarig medicinering, biverkningar.

IRLAB har med hjälp av forskningsplattformen ISP tagit fram en grupp molekyler med potential att utvecklas till läkemedel som ersätter levodopa som behandling av nyligen diagnostiserad Parkinsons sjukdom.

IRL790

Efter en något reducerad patienttillströmning under augusti beräknar IRLAB och bolagets CRO, The Clinical Trial Consultants (TCTC), att rekryteringsmålet på 74 patienter kommer att nås under fjärde kvartalet 2018, vilket innebär en viss förskjutning från den bedömning som lämnades i januari 2018. Topline-resultat presenteras omedelbart efter avslutad behandlingsperiod och dataanalys.

Totalt är 16 brittiska kliniker involverade i den placebokontrollerade, dubbelblinda och randomiserade Fas IIa-studien (IRL790C003), som har som primärt mål att studera effekten av IRL790 på levodopa inducerade dyskinesier (PD-LIDs). Ledande kliniker med inriktning på Parkinsons sjukdom påbörjade rekrytering till studien i april 2018. Deltagande läkare och sjukhus är mycket engagerade i studien.

Arbetet med att ytterligare stärka det immateriella skyddet kring läkemedelskandidaten IRL790 fortsätter. IRL448 och IRL555 är substanser som utvecklats parallellt med IRL790. Substanserna har egenskaper som gör att de stärker IRL790-projektet och skyddet kring de indikationer IRL790 adresserar. Patenten kring IRL448 och IRL555 läggs nu till IRL790 programmet.

IRL752

På basen av de lovande resultaten från de genomförda Fas I och Fas IIa-programmen med IRL752 planerar bolaget nu för en Fas II-studie med det primära målet att studera effekt på axiala motorfunktioner och kognitiva funktioner.

IRL626

IRLAB fokuserar på Parkinsons sjukdom och de kliniska projekten runt IRL790 och IRL752. IRL626 som är inriktat på schizofreni tas ut ur bolagets pipeline och hålls tillgängligt för utlicensiering till partner med strategier inom schizofreni.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Clas Sonesson, CSO 
Tel: +46 730 75 77 00
E-post: clas.sonesson@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 september 2018 kl 08.59 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

Dokument & Länkar

Citat

"Utnämningen av två nya läkemedelskandidater och uppdateringen av vår projektportfölj tydliggör att IRLAB primärt fokuserar på IRL790 och IRL752 för att tillvarata vårt försprång efter de positiva resultaten i de inledande kliniska studierna. De nya läkemedelskandidaterna är avsedda att komplettera IRL790 och IRL752-projekten med en kraftfull satsning inom Parkinsons sjukdom." Nicholas Waters, VD
"Det är mycket stimulerande att som ungt bolag målinriktat kunna stärka vår pipeline med ett nytt forskningsprogram samtidigt som vi nominerat ytterligare två lovande läkemedelskandidater i ett av våra pågående projekt. Vår forskningsorganisation har återigen påvisat ISP-plattformens effektivitet." Clas Sonesson, CSO