IRLAB Therapeutics delårsrapport jan-mars 2017

16 maj 2017

1 januari – 31 mars 2017 i korthet

  • Rörelseresultatet uppgick till –9 889 TSEK (–14 033 TSEK).
  • Periodens resultat uppgick till –11 894 TSEK (–10 961 TSEK).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -1,98 SEK (-2,53 SEK).
  • Likvida medel per den 31 mars 2017 uppgick till 120 437 TSEK (51 311 TSEK).
  • Eget kapital per aktie uppgick till 28,48 SEK (26,15 SEK).
  • Genomsnittligt antal anställda var 11 (9) varav 10 (8) inom FoU.

Händelser under perioden

  • Under januari 2017 upptog koncernen ett brygglån om 25 MSEK med löptid till den 31 maj 2017 med en periodränta som uppgår till 8 %. Lånet inklusive ränta har nu återbetalats i sin helhet.
  • En nyemission som tillfört bolaget 115,8 MSEK före emissionskostnader har genomförts.
  • Den 28 februari listades bolaget på Nasdaq First North Premier.

Händelser efter periodens slut

  • Efter periodens slut har IRLAB Therapeutics AB meddelat positiva resultat från en kontrollerad Fas Ib-studie som visar en tydlig minskning av ofrivilliga rörelser, så kallade dyskinesier, hos patienter med avancerad Parkinsons sjukdom behandlade med IRL790. IRL790 uppvisade en god säkerhetsprofil, och rapporterade biverkningar var överlag milda och övergående. För mer information, se pressrelease från den 15 maj 2017.

VD:s kommentar

IRLAB:s forskning har som mål att upptäcka och utveckla läkemedel som hjälper patienter och deras anhöriga i vardagen. Våra verktyg för att nå målet är vår unika forskningsplattform och vår förmåga att effektivt driva läkemedelskandidaterna genom de olika utvecklingsfaserna. Vi verkar inom ett område där behoven ökar snabbt och där dagens behandlingar har tydliga begränsningar vad gäller effekt och biverkningar. Bolagets läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, fokuserar på svåra och vanliga komplikationer vid Parkinsons sjukdom. IRL790 utvecklas för behandling av ofrivilliga rörelser (LIDs) och psykoser. IRL752 utvecklas för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom.

Utveckling av behandlingar för hjärnans sjukdomar är synnerligen lämpad för det angreppssätt vi har i vår forskning där vi redan i de inledande upptäcksfaserna utvärderar läkemedelskandidatens effekt i levande system. Att på detta sätt utvärdera effekten av en substans på hela hjärnan innebär att vi tidigt tar hänsyn till alla de effekter, återkopplingar och kompensationer som annars är mycket svåra att ta i beaktande tidigt i utvecklingsskedet. Med detta angreppsätt anser vi oss kunna reducera de tekniska riskerna under utvecklingen av en läkemedelskandidat och vi bedömer att vi kommer att ha god chans att ta projekten vidare genom Fas II.

Listning på First North Premier

I februari listades IRLAB på Nasdaq First North Premier och jag vill ta tillfället i akt att välkomna alla våra över 2 000 nya aktieägare i IRLAB. Vi är stolta över det stora intresset och tacksamma för det förtroende vi har hos våra ägare.

Noteringen på First North Premier ger oss nu en ökad möjlighet att synas bland både investerare och potentiella partners samtidigt som vi ser det som en kvalitetsstämpel att vi redan från start är kvalificerade till First North Premier.

Nyemissionen om cirka 116 MSEK som genomfördes i samband med noteringen ger bolaget full finansiering för de kommande Fas II-studierna som beräknas vara genomförda under tredje kvartalet 2018.

Ökat intresse för CNS

En bred kontaktyta med internationellt verksamma läkemedelsbolag är en naturlig del av IRLAB:s verksamhet då parnerskap för de senare utvecklingsfaserna och marknadsföring av läkemedel är en integrerad del av bolagets strategi. I mars deltog IRLAB på BIO-Europe i Barcelona och kunde notera ett ökat intresse för projekt inom behandling av neurologiska sjukdomar. Särskilt intressant att notera är att flera av de stora läkemedelsbolagen nu aktivt söker projekt med inriktning mot Parkinsons sjukdom och demens. Detta visar sig också i att värdet av de affärer som gjorts inom läkemedelsbehandlingar för hjärnans sjukdomar ökar. 2014 gjordes affärer för BUSD 1,6, under 2015 för BUSD 3,4 och under 2016 för BUSD 4,5. Detta motsvarar 11%, 12,5% respektive 20% av de totala affärerna inom alla de stora indikationsområdena. Endast affärer inom onkologi attraherar mer kapital (Global data).

Vi bedömer att dessa relationer är viktiga för att snabbt kunna ha effektiva processer när våra projekt väl är mogna för utlicensiering. Det är också viktigt för oss att ha kännedom om marknaden och läkemedelsbolagen.

Bland konkurrerande projekt kan nämnas Nuplazid som introducerades 2016 och vars försäljning hittills överstiger analytikernas prognoser. Nuplazid är ett av de första preparaten för behandling av psykos vid Parkinsons sjukdom. Detta är intressant då det visar att det finns ett stort behov och även en stor marknad för denna indikation.

IRL790 är avsett att inte bara behandla psykoser utan även ofrivilliga rörelser (LIDs). Genom att kombinera medicineringen mot LIDs med medicinering mot psykoser hoppas vi att IRL790-projektet leder till ett läkemedel som blir uppskattat inte minst på grund av den bredare effektprofilen där båda symtomen kan behandlas samtidigt.

Framsteg i forskningen

I mitten av mars presenterade vi också de slutliga resultaten av Fas I-studien för IRL752. Fas I-studier är främst inriktade på att ta reda på hur substansen tas upp och bryts ned i kroppen, hur det tolereras och om det finns några biverkningar hos friska forskningspersoner.

Precis som för IRL790 visade resultaten att substansen tas upp på det sätt vi önskar, att forskningspersonerna tolererar substansen väl och att det inte finns några säkerhetsrisker. Vi är väldigt nöjda med resultaten i Fas I.

Avseende IRL790 har vi även genomfört en Fas Ib-studie i parkinsonpatienter med goda resultat som tillsammans med de tidigare genomförda Fas I-studierna ger en stabil grund för den fortsatta utvecklingen av IRL790.

Kommande Fas II studier

Med de mycket positiva resultaten från Fas I för både IRL790 och IRL752 arbetar vi nu med att planera genomförandet av kommande Fas II-studier.

Fas II-studierna blir betydligt mer omfattande än Fas I-studierna och vi räknar med att de genomförs på kliniker i flera europeiska länder. Syftet med Fas II-studierna är att vidare utvärdera säkerhet och tolerabilitet men även fastställa vilka doser som är effektiva med avseende på de symtom substanserna skall behandla, LIDs för IRL790 och kognitiva symtom för IRL752.

Göteborg i maj 2017

Nicholas Waters

VD, IRLAB Therapeutics AB

Finansiell kalender

Årsstämma                                    16 maj 2017
Delårsrapport Q2 2017                 29 augusti 2017
Delårsrapport Q3 2017                 15 november 2017
Bokslutskommuniké Q4 2017       27 februari 2018

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, COO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Ladda ned hela bokslutskommunikén som PDF under ”Investor relations/Press Releases” på bolagets hemsida, www.irlab.se.

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 08:00 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.

Kort om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har för närvarande två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, med genomförda kliniska Fas I-studier, samt ytterligare tre projekt i preklinisk fas. IRLAB:s forskning syftar till att regelbundet ta fram nya läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se