IRLAB och forskningskonsortium tilldelas Vinnova bidrag på 2,9 MSEK

28 maj 2019

IRLAB meddelade idag att ett forskningskonsortium, där IRLAB är en del, har mottagit ett bidrag om 2,9MSEK från Sveriges Innovationsmyndighets (Vinnovas) program ”Swelife och Medtech4Health – Samverkansprojekt för bättre hälsa våren 2019”. Forskningskonsortiet består av akademiska forskningsgrupper på Karolinska Institutet, Lund och Umeå Universitet samt IRLAB. Det finansierade forskningsprojektet syftar till att fördjupa förståelsen för Parkinsons sjukdom (PD) och dess specifika symtom med målet att driva utvecklingen av nya behandlingsalternativ framåt.

Projektet kommer att koordineras av dr. Per Petersson, lektor inom integrativ neurofysiologi vid Lunds och Umeå Universitet. Dr. Per Svenningsson, professor och överläkare vid Karolinska Institutet samt IRLAB deltar i konsortiet. Med utgångspunkt i Peterssons, Svenningssons and IRLAB:s expertis, syftar projekt till att fördjupa kunskapen om symtom vid Parkinsons sjukdom, samt potentiella framtida behandlingar.

Peterssons forskningsgrupp vid Lund och Umeå Universitet och professor Per Svenningsson har utvecklat metoder som gör det möjligt att bestämma hur sjukdomsspecifika aktivitetsmönster i olika delar av hjärnan är associerade till symtom vid PD och hur långtidsbehandling med levodopa, standardbehandlingen vid PD, ändrar hjärnfunktioner och hur dessa förändringar kan behandlas. IRLAB utvecklar nya behandlingsstrategier inom PD.

Nicholas Waters, VD på IRLAB, kommenterade: ”Vi är glada att se att det på nationell nivå görs investeringar i forskning om Parkinsons sjukdom, dess orsaker och behandling, där det finns ett stort behov av djupare förståelse och nya terapier. Det är en ära för oss att arbeta tillsammans med så välrenommerade akademiska partners som Per Petersson och Per Svenningsson och deras forskningsgrupper, vi ser fram emot detta samarbete.”  

Programmet ”Swelife och Medtech4Health – Samverkansprojekt för bättre hälsa våren 2019″ är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten med målet att finansiera innovativa projekt med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling inom områden där det finns ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om Swelife

Swelife – för ett konkurrenskraftigt life science-system i Sverige
Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. www.swelife.se.

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom. Bolagets kliniska Fas II-kandidater, IRL752 och IRL790, ämnar behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (LIDs), psykos och demens. Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Dokument & Länkar

Citat

"Vi är glada att se att det på nationell nivå görs investeringar i forskning om Parkinsons sjukdom, dess orsaker och behandling, där det finns ett stort behov av djupare förståelse och nya terapier. Det är en ära för oss att arbeta tillsammans med så välrenommerade akademiska partners som Per Petersson och Per Svenningsson och deras forskningsgrupper, vi ser fram emot detta samarbete." Nicholas Waters, VD