IRLAB inleder Fas II-studie med IRL752 för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom

4 oktober 2017

Patienter med Parkinsons sjukdom har nu påbörjat behandling med läkemedelskandidaten IRL752 i en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad Fas II-studie. Studien avser att ge information om effekt, säkerhet och tolererbarhet vid behandling av demens vid Parkinsons sjukdom, ett område som idag saknar effektiv behandling samtidigt som de medicinska behoven är stora. Studien, som genomförs i Skandinavien och omfattar omkring 40 patienter som behandlas under fyra veckor, beräknas vara genomförd under det andra kvartalet 2018.

Fas II-studien avser att studera kognitiva och motoriska funktioner vid behandling med IRL752 hos patienter med Parkinsons sjukdom och demens. I studien kommer även information från patienternas anhöriga och vårdare inhämtas för att få en bredare bild av hur läkemedelskandidaten kan påverka patienternas välbefinnande och funktion i vardagslivet. Studiens primära syfte är att undersöka säkerhet och tolererbarhet av IRL752 i denna patientgrupp.

Om IRL752

I prekliniska djurstudier har visats att IRL752 höjer halterna av signalämnena dopamin, noradrenalin och acetylkolin i främre hjärnbarkens nervkopplingar. Dessa signalämnen är väsentliga för kognitiv funktion och är reducerade vid demens beroende på Parkinsons sjukdom. IRLAB utvecklar därför IRL752 för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom.

I de tidigare genomförda Fas I-studierna visar resultaten att IRL752 är väl tolererad och har mycket god säkerhetsprofil. Substansen gav inga oönskade effekter på vitala funktioner eller utslag i de laboratorieanalyser som ingick i studien. IRL752 uppvisar doslinjär farmakokinetik. Födointag påverkar inte upptag och distribution av läkemedelskandidaten i kroppen.

För mer information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, CMO 
Tel: +46 70 760 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

Dokument & Länkar