IRLAB erhåller tillstånd från finska läkemedelsverket

5 oktober 2017

IRLAB Therapeutics AB har nu även erhållit finska läkemedelsverkets (FIMEA) och etiska kommitténs vid Universitetssjukhuset i Turkku tillstånd att genomföra Fas II-studien med läkemedelskandidaten IRL752 i Finland. Den 25 augusti 2017 meddelade IRLAB att bolaget fått tillstånd från svenska Läkemedelsverket att starta studien i Sverige. 

”Det är mycket tillfredställande att ännu en läkemedelsmyndighet har granskat vår läkemedelskandidat IRL752, och givit sitt tillstånd till klinisk prövning. Att vi nu kan rekrytera patienter även i Finland innebär att studien förstärks med erfarna finska experter med lång erfarenhet från behandling av Parkinsons sjukdom”, säger Joakim Tedroff, IRLAB:s medicinska chef, CMO.

Fas II-studien, som är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad, kommer att studera hur kognitiva och motoriska funktioner påverkas av behandling med IRL752 hos patienter med Parkinsons sjukdom och demens. Studiens primära syfte är att undersöka säkerhet och tolererbarhet av IRL752.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, CMO 
Tel: +46 70 760 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017 kl. 07.45 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

Dokument & Länkar

Citat

"Det är mycket tillfredställande att ännu en läkemedelsmyndighet har granskat vår läkemedelskandidat IRL752, och givit sitt tillstånd till klinisk prövning. Att vi nu kan rekrytera patienter även i Finland innebär att studien förstärks med erfarna finska experter med lång erfarenhet från behandling av Parkinsons sjukdom." Joakim Tedroff, CMO