IRLAB delårsrapport januari – september 2018

14 november 2018

Händelser under det tredje kvartalet 2018

 • Den 30 augusti rapporteras lovande effektdata från Fas IIa-studie med IRL752.
 • Den 11 september meddelas att IRLAB erhållit ”notice of allowance” för ett amerikanskt patent.
 • Den 19 september utses två nya läkemedelskandidater, IRL942 och IRL1009, och projektportföljen uppdateras.
 • Den 20 september utses valberedningen i IRLAB.
 • Den 26 september presenteras ISP på konferensen CNS and Neurodegenerative Targets i Boston.

Händelser efter periodens slut

 • Den 30 oktober lämnades fördjupad information om resultatet från framgångsrik Fas IIa-studie med IRL752.

Finansiell översikt över det tredje kvartalet 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till –15 864 TSEK (–20 689 TSEK).
 • Periodens resultat uppgick till –15 806 TSEK (–20 687 TSEK).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –1,95 SEK (–2,96 SEK).
 • Likvida medel per den 30 september 2018 uppgick till 151 917 TSEK (96 095 TSEK).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 28,53 SEK (24,00 SEK).
 • Genomsnittligt antal anställda var 15 (12) varav 14 (9) inom FoU.

VD:s kommentar

Vi har under lång tid byggt upp en kompetens och en process för att regelbundet kunna ta fram nya läkemedelskandidater med stöd i vår forskningsplattform, ISP. Det strukturerade arbetet ger nu konkreta resultat. Under det tredje kvartalet har vi kunnat nominera två nya läkemedelskandidater, vilka båda beviljats patentskydd i USA. Detta har vi åstadkommit samtidigt som de kliniska projekten effektivt drivits framåt mot nästa utvecklingssteg. Vår ISP-plattform uppmärksammas internationellt, senast på en konferens i Boston i september, och våra kliniska projekt har levererat nya starka data – det har varit ett hektiskt och framgångsrikt kvartal.

Effektdata från IRL752

Vår Fas IIa-studie med IRL752 för patienter med Parkinsons sjukdom och demens avslutades under sommaren. Förutom den goda tolererbarhetsprofilen, vilken studien främst avsåg att studera, sågs även en indikation för positiv effekt i på sjukdomssymptom associerade till hjärnans s.k. exekutiva funktioner – de symtom IRL752 avser att behandla. Detta är glädjande då det tidigare inte funnits någon effektiv behandling för dessa symtom. I nästa steg skall vi starta en Fas IIb-studie för att detaljerat fastställa dessa effekter, specifikt på de axiala motoriska, de kognitiva och psykiatriska symtomen, hos patienter med avancerad Parkinsons sjukdom och demens.

Arbetet med IRL790-studien fortlöper

Den Fas IIa-studie med IRL790 i patienter med Parkinsons sjukdom som pågår i Storbritannien hade en långsammare patientrekrytering än förväntat under sommaren. Parallellt med de pågående kliniska aktiviteterna fortlöper aktiviteter för att färdigställa utvecklingen av tillverkningsprocesser för tabletter samt längre säkerhets- och toxikologiska studier för att möta myndighetskrav inför nästa utvecklingsfas, där studietiden skall vara längre. Den fördröjda patientrekryteringen förväntas inte få några konsekvenser för projektet i det längre perspektivet.

Patent för IRL942 och IRL1009

I projektet P001 har två nya läkemedelskandidater nominerats, IRL942 och backup-substansen IRL1009. Med ett redan beviljat amerikanskt substanspatent har vi en god grund inför starten av utvecklingsarbetet.

Betydande milstolpar framöver

Våra utvecklingsprogram går in i en viktig period med analys av data från studien med IRL790 samt planering och start av kommande studier med både IRL790 och IRL752. Detta kombineras parallellt med forskningen inom P003, förberedelserna av IRL942 och 1009 inför framtida kliniska studier samt organisatoriska och administrativa processer som bland annat flytten från First North Premier till Nasdaq Stockholm Main Market. Samtidigt förs dialoger med aktieägare, investerare, potentiella licenstagare/partners och myndigheter om IRLAB, våra projekt och planer.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké (Q4) 2018 27 februari 2019
Årsredovisning 2018 3 april 2019
Årsstämma 2019 25 april 2019
Kvartalsrapport (Q1) 2019 25 april 2019
Kvartalsrapport (Q2) 2019 28 augusti 2019
Kvartalsrapport (Q3) 2019 7 november 2019

Länk till IRLAB:s delårsrapport: IRLAB Delårsrapport Q3 2018

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 07:45 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.