IRLAB delårsrapport januari – mars 2018

16 maj 2018

Händelser under perioden

IRLAB:s forskningsplattform, ISP, röner stor internationell uppmärksamhet och Biomedical Advances publicerade en sammanfattning och länk till den vetenskapliga artikel som beskriver metoden och som 2017 publicerats av ACS Chemical Neuroscience.

Finansiell översikt

  • Rörelseresultatet uppgick till –15 851 TSEK (–9 889 TSEK).
  • Periodens resultat uppgick till –15 851 TSEK (–11 894 TSEK).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –2,26 SEK (–1,98 SEK).
  • Likvida medel per den 31 mars 2018 uppgick till 60 726 TSEK (120 437 TSEK).
  • Eget kapital per aktie uppgick till 19,88 SEK (28,48 SEK).
  • Genomsnittligt antal anställda var 15 (11) varav 14 (10) inom FoU.

VD:s kommentar

Det första kvartalet 2018 har präglats av ett intensivt arbete inom forskningen med fokus på nya läkemedelskandidater och andra aktiviteter kopplade till vår forskningsplattform, ISP. Mycket kraft har också lagts ned på att öka kunskapen om IRLAB och IRLAB:s projekt bland svenska och internationella investerare och läkemedelsbolag. Under kommande halvår kommer top line-resultat från båda våra kliniska projekt med IRL752 och IRL790.

Fas II-studier med IRL752 och IRL790

IRL752

Fas II-studien med IRL752 genomförs nu och vi räknar med att kunna presentera ”top line-resultat” i slutet av Q2. I studien behandlas parkinsonpatienter med demenssymptom (PD-D) med IRL752 eller placebo under fyra veckor. Studiens huvudmål är att undersöka hur väl IRL752 tolereras inom ett brett dosområde. Läkemedelskandidatens säkerhet står i centrum i den här första patientstudien med IRL752. I studien studeras även påverkan på de vedertagna rörelse- och psykiatriska skalorna som används i klinisk praktik. De data som samlas i denna studie är mycket viktiga då de skapar grunden för planläggning och genomförande av de kommande studierna där samband mellan dos och effekt skall studeras närmare.

IRL790

Under våren 2017 genomfördes en Fas Ib-studie i parkinsonpatienter med dyskinesier (PD-LIDs) som gav mycket värdefull information om IRL790:s tolererbarhet, säkerhet och hur IRL790 skall doseras i denna patientgrupp. Förutom denna information kunde vi rapportera om en minskning av dyskinesier i de patienter som fick aktiv behandling men ingen effekt kunde ses i de som fick placebo. Ett manuskript till en vetenskaplig publikation baserad på denna studie har skrivits av läkarna som genomförde studien och vi hoppas på en publicering i höst.

Just nu pågår en större Fas II-studie med IRL790. Studiens primära mål är att undersöka och verifiera IRL790:s effekt på dyskinesier, men även i denna studie genereras data för tolererbarhet och säkerhet. Studien genomförs i Storbritannien och vi har under vintern och våren fått ett mycket gott gensvar från de deltagande klinikerna. Vi räknar med att ”top line-data” skall kunna meddelas under mitten av hösten.

Intensifierade kontakter med investerare och potentiella licenstagare

Under vintern och våren har vi arbetat mycket med att träffa och bygga relationer med institutionella investerare, både internationellt och i Skandinavien. I en värld med mycket hög konkurrens om kapital är det en framgång för oss att ha fått tillfälle att träffa några av världens mest välrenommerade institutionella investerare. Vi får positiv feedback på bolaget, vår forskning och på våra utvecklingskandidater, IRL790 och IRL752.

Att ha en hög aktivitet i möten med investerare och licenstagare är viktigt för att bygga kännedom om IRLAB och vår verksamhet. De personliga mötena är oöverträffade för att kunna beskriva och förklara hur vi arbetar och hur våra projekt är planerade. I början av året var representanter från IRLAB i San Francisco på den årliga JP Morgan-konferensen och träffade potentiella licenstagare till våra projekt. Vi följer upp detta och deltar i början av juni på BIO i Boston.

Finansiell kalender

Årsstämma 2018 – 16 maj 2018

Halvårsrapport (Q2) – 29 augusti 2018

Delårsrapport (Q3) – 14 november 2018

Bokslutskommuniké (Q4) – 27 februari 2019

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 07:45 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

Dokument & Länkar