IRLAB bokslutskommuniké 2018

27 februari 2019

Händelser under fjärde kvartalet (1 okt-31 dec 2018)

 •  Den 30 oktober meddelades att bolaget planerar genomföra en effektstudie (Fas IIb) med fokus på exekutiva funktioner – axiala motorsymtom/balans och kognitiva symptom – i patienter med Parkinsons sjukdom och demens med IRL752.
 •  Den 22 november meddelades att World Intellectual Property Organization, WIPO, har offentliggjort en ny substanspatentansökan för IRL752.
 •  Den 6 december publicerade Natures npj Parkinson’s Disease en publikation baserad på den kliniska Fas Ib-studien med IRL790 i patienter med Parkinsons sjukdom och dyskinesier.
 •  Den 18 december meddelades att amerikanska FDA i ett pre-IND-möte bekräftat att underlaget nu är tillräckligt för en IND-ansökan med IRL790. Samtidigt rapporterades att inga säkerhetshinder föreligger i den pågående Fas IIa-studien av IRL790 och att inklusionstakten har tredubblats.

Finansiell översikt för fjärde kvartalet (1 okt-31 dec 2018)

 •  Periodens rörelseresultat uppgick till –18 635 TSEK (–12 999 TSEK).
 •  Periodens resultat uppgick till –18 617 TSEK (–12 999 TSEK).
 •  Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –2,30 SEK (–1,86 SEK).
 •  Likvida medel per den 31 december 2018 uppgick till 134 442 TSEK (74 709 TSEK).
 •  Eget kapital per aktie uppgick till 26 SEK (22 SEK).
 •  Genomsnittligt antal anställda var 15 (12) varav 14 (11) inom FoU.

Finansiell översikt för året 2018 (1 jan-31 dec 2018)

 •  Periodens rörelseresultat uppgick till –73 897 TSEK (–54 218 TSEK).
 •  Periodens resultat uppgick till –74 099 TSEK (–56 225 TSEK).
 •  Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –9,69 SEK (–8,33 SEK).

VD:s kommentar

2018 präglades av positiva kliniska studieresultat, nya läkemedelskandidater sprungna ur vår forskningsplattform ISP, dialog med läkemedelsmyndigheter i både USA och Europa samt vår första finansiering med topprankade institutionella investerare. Vi har gjort betydande framsteg mot målet att kunna erbjuda patienter med Parkinsons sjukdom nya behandlingsalternativ. Samtidigt följer vi utvecklingen på de finansiella marknaderna och hos våra konkurrenter. Vi ser att positioneringen av våra projekt är rätt i tiden och att vi ligger långt framme.

En ny patentansökan för IRL752 offentliggjordes

I slutet av november tog vi steg framåt i vårt immaterialrättsarbete då World Intellectual Property Organization, WIPO, meddelade att en patentansökan för läkemedelskandidaten IRL752 hade offentliggjorts. Ansökan gäller ett nytt substanspatent, ”composition of matter patent” som, om det beviljas i de kommande nationella ansökningsfaserna, kan förlänga marknadsexklusiviteten för IRL752 in på 2040-talet.

”Förutom att stödja våra utvecklingsprogram har stort fokus det senaste kvartalet legat på förberedelser för våra större milstolpar under 2019. Vi har förberett vidare kliniska studier med IRL752 och IRL790 såväl som flytten till Nasdaq Stockholms huvudlista, men också fokuserat på att upprätthålla dialoger med potentiella investerare och partners.”

Publikation i ansedd vetenskaplig artikel

Publikation i ansedd vetenskaplig tidskrift En höjdpunkt under kvartalet var att få se vår publikation, baserad på den kliniska Fas Ib-studien med IRL790 i patienter med Parkinsons sjukdom och dyskinesier, publicerad i tidskriften npj Parkinson’s Disease. Denna internationella tidskrift publiceras av Nature och lyfter fram de viktigaste vetenskapliga framstegen inom forskning om Parkinsons sjukdom. Att ha publicerats är en stor merit, inte bara för IRLAB, då detta validerar vår forskning, utan också för våra samarbetspartners, studiens prövningsledare och de patienter som deltagit i studien utan vilka detta inte vore möjligt.

Fortlöpande arbete i IRL790-studien

Under vintern har vi kunnat bocka av ett antal viktiga milstolpar i utvecklingsprogrammet för en av våra ledande läkemedelskandidater, IRL790. Bland annat har vi haft ett positivt pre-IND möte med amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och en första analys av den oberoende Data Safety Monitoring Board (DSMB) för vår pågående Fas IIa-studie bekräftar att inga säkerhetshinder föreligger. Med dessa prestationer att bygga vidare på har vi, sammanfattningsvis, mycket att se framemot i vår projektportfölj under 2019.

Förberedelser inför betydande milstolpar

Slutet av ett år och början på det nästkommande präglas av planering och förberedelser för att kunna gå in i det nya året med full kraft. För oss har detta inneburit möten med branschaktörer och investerare i San Francisco, produktiva uppstartsmöten med Nasdaq för att starta revisionsprocessen inför vårt kommande byte till Nasdaq Stockholms huvudlista och bolagspresentationer för institutionella investerare på hemmaplan. Dessutom pågår ett intensivt planeringsarbete för de kommande kliniska studierna med både IRL752 och IRL790 samt det kontinuerliga utvecklingsarbetet med våra prekliniska kandidater utvecklade genom vår unika forskningsplattform, ISP.

Februari 2019

Nicholas Waters, VD, IRLAB Therapeutics AB

Finansiell kalender

Årsredovisning 2018                       3 april 2019

Årsstämma 2019                            25 april 2019

Kvartalsrapport (Q1) 2019             25 april 2019

Halvårsrapport (Q2) 2019              28 augusti 2019

Delårsrapport (Q3) 2019                7 november 2019

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

FNCA Sweden AB, +46 8 528 00 399; info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

Citat

"Förutom att stödja våra utvecklingsprogram har stort fokus det senaste kvartalet legat på förberedelser för våra större milstolpar under 2019. Vi har förberett vidare kliniska studier med IRL752 och IRL790 såväl som flytten till Nasdaq Stockholms huvudlista, men också fokuserat på att upprätthålla dialoger med potentiella investerare och partners." Nicholas Waters, VD