IRLAB – Beslut vid årsstämma 2018

16 maj 2018

IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma 2018 hölls idag, onsdagen den 16 maj 2018, i Göteborg. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Disposition av bolagets resultat

Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman. Detta innebär att det till årsstämmans förfogande stående beloppet, uppgående till 272 878 101 kr, i sin helhet skall överföras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Arvoden

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 175 000 kr till envar av övriga ledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå till styrelsens revisionsutskott med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till övriga ledamöter samt att arvode ska utgå till styrelsens ersättningsutskott med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till övriga ledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Till styrelseledamöter nyvaldes John D. Wakely och Lena Torlegård samt omvaldes Anders Vedin, Lars Adlersson, Eva Lindgren, Gunnar Olsson, Hans-Olov Olsson, och Rein Piir. Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Vedin. Jacob Testor hade avböjt omval. Som revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär huvudsakligen att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 1 230 000 aktier vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till 15,0 procent eller en ökning av befintligt antal utestående aktier med 17,6 procent.  

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

Dokument & Länkar