Valberedning inför årsstämma 2022

Inför årsstämman 2021 har de tre största ägarna eller ägargrupperna utsett sina representanter för valberedningen. Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Daniel Johnsson, valberedningens ordförande, entreprenör, bolagsutvecklare och investerare, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 21 procent av aktier och röster;
  • Bo Rydlinger, bakgrund från bank- och investeringsverksamhet, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 15 procent av aktier och röster;
  • Clas Sonesson, forskningschef (CSO) på IRLAB och en av IRLAB:s grundare. Utsedd av en ägargrupp bestående av bolagets grundare som representerar cirka 10 procent av aktier och röster; samt
  • Gunnar Olsson, styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Valberedningens förslag har presenterats i kallelsen till årsstämman 2022 och på bolagets webplats – irlab.se.

Valberedningens motiverade yttrande återfinns i sin helhet via denna länk. Det motiverade yttrandet beträffande valberedningens förslag till styrelse återfinns nedan.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse (särtryck från det fullständiga dokumentet)

Inför årsstämman 2022 har valberedningen för Irlab Therapeutics AB haft sju möten. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete och som rapporterats till valberedningen. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen med beaktande av bland annat bolagets utvecklingsskede, styrning och kontroll. Även oberoendefrågor, kravet på mångsidighet samt bredd i styrelsen, åldersstruktur samt frågan om jämn könsfördelning har belysts. Vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter har valberedningen tillämpat 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har, baserat på den information man tagit del av avseende styrelseutvärderingen och genom intervjuer med ledamöterna och bolagets ledning, funnit att den nuvarande styrelsen fungerar väl och besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras. Två ledamöter har avböjt omval. Det har samtidigt öppnat sig en möjlighet att förstärka styrelsen med två ledamöter med mycket stor erfarenhet från internationell läkemedelsindustri på lednings- och styrelsenivå. Valberedningen har intervjuat de båda personerna och enhälligt funnit det lämpligt att föreslå dem som nya styrelseledamöter i bolaget.

Därtill har förslag inkommit från aktieägare om nominering av ytterligare två personer. I förhållande till dessa båda personer var valberedningen oenig. Nomineringen avslogs då erforderlig majoritet inom valberedningen inte uppnåddes.