Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 hölls den 7 maj kl 14.00 i Göteborg

Kallelse, protokoll från stämman samt andra dokument avseende stämman finns tillgängliga nedan.

Det traditionella VD-anförandet ersattes med en förinspelad videoupptagning och finns tillgänglig nedan samt på IRLAB:s YouTube-kanal. Årsstämman sändes också live via YouTube.

Se presentationen (PDF) >

Dokument tillgängliga före årsstämman

IRLAB – Kallelse till årsstämma 2020

Fullmakter (Power of attorneys)

IRLAB – Fullmaktsformulär årsstämma IRLAB 2020

Blanketter för förhandsröstning och för att ge fullmakt till Computershare enligt enligt den lag som trädde ikraft den 15 april 2020 återfinns ovan.

Övriga dokument

IRLAB – Valberedningens motiverade yttrande till stämma 2020

IRLAB – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

IRLAB – Instruktion för valberedningen

IRLAB – Revisorns yttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare

IRLAB – Årsredovisning 2019

Dokument tillgängliga efter årsstämman

Pressmeddelande: Kommuniké från årsstämma 2020 i IRLAB Therapeutics AB

Protokoll från årsstämma 2020