VD kommentar Årsrapport 2021

8 april 2022

En viktig milstolpe för IRLAB under 2021 var att vi kunde redovisa vinst och positivt kassaflöde, en konsekvens av vårt lyckade affärsutvecklingsarbete. Detta är en viktig signal om att vår affärsmodell fungerar och att organisationen levererar enligt uppsatta mål, dessutom ger det oss förutsättningar att lyfta hela vår portfölj ytterligare.

Den enskilt viktigaste händelsen under året 2021 var utan tvekan den stora licensaffär som vi gjorde i somras med det globala läkemedelsbolaget Ipsen. Affären ledde till en stark position som vi har kunnat nyttja för att accelerera utvecklingen i våra prekliniska projekt och parallellt bygga organisationen med ytterligare spetskompetens.

Vi har tagit stora kliv framåt både i tillväxten av bolaget och i våra kliniska utvecklingsprojekt, där det viktigaste var det regulatoriska godkännandet för vår Fas IIb-studie med pirepemat. Detta har vi åstadkommit trots att vi haft ett år där såväl covid-19-pandemin som de finansiella marknadernas turbulens inneburit särskilda utmaningar för hela biotech- och läkemedelssektorn. Under året har vi också erfarit ett starkt och ökat intresse för våra utvecklingsprogram och läkemedelskandidater från såväl potentiella nya partner som från nya investerare och media.

En av de största affärerna inom svensk biotech

IRLAB för kontinuerligt målmedvetna samtal med en stor grupp läkemedelsbolag. Ipsen blev i somras, i konkurrensutsatta förhandlingar, det första stora läkemedelsbolaget som vi slöt ett kommersiellt licensavtal med. Affären, rörande en av våra längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam, är en av de största som någonsin gjorts inom svensk biotech, något vi är mycket stolta över. Avtalet ger IRLAB en stark position och ett kassatillskott för att kraftfullt kunna fortsätta bygga bolaget mot vår vision – att vara en världsledande utvecklare av innovativa läkemedel för behandling av Parkinson och andra sjukdomar i hjärnan.

Vi verkar på en internationell arena, med ökad synlighet och utökad kapacitet. Mesdopetamaffären ger oss värdefull uppmärksamhet och möjligheter till fler partnerskap. Licensförhandlingen och det nya samarbetet har också inneburit omfattande genomlysning av oss som forskningsbolag, och vi kan rakryggat verifiera att vi har god effektivitet i interna processer, kontroll i vår riskhantering och hög operativ kvalitet.

Vi har en mycket effektiv discovery-verksamhet genom vår forskningsplattform ISP, som är en viktig del i IRLAB:s konkurrenskraft. ISP kan, tillsammans med bolagets breda och djupa kunskap om hjärnans sjukdomar och deras orsaker, effektivt generera nya projekt och läkemedelskandidater med stor kommersiell potential. I och med avtalet med Ipsen har vi kunnat accelerera utvecklingen i de prekliniska programmen P001 och P003, som innefattar en rad spännande möjligheter till nya och bättre läkemedel.

Nya läkemedelskandidater på väg in i klinisk utveckling

I P001-projektet, som representerar en helt ny klass av läkemedelskandidater med stor terapeutisk och kommersiell potential, har vi nu två starka utvecklingskandidater; IRL942 för behandling av nedsatt kognition och nyligen valda IRL757 för behandling av apati, vid neurologiska sjukdomar. Idag har cirka 12 procent av alla mäniskor över 65 år nedsatt kognitiion. Apati är en av de vanligaste, idag obehandlade komplikationerna inom Parkinson, Alzheimers och andra demenssjukdomar. Mellan 20 och 80 procent av alla som lever med neurologisk ohälsa drabbas av apati. IRL942 och IRL757 är skräddarsydda för att behandla dessa symtom. Idag saknas en godkänd behandling mot apati – även inom detta område är IRLAB en föregångare.

I P003-projektet arbetar vi med en potentiellt revolutionerande princip för behandling av grundsymtomen vid Parkinson. Vår vision i detta projekt är att utveckla ett läkemedel som helt kan ersätta levodopa. Under året har vi lagt grunden för att uppnå detta mål genom att knyta till oss experter inom området, inkorporera nya experimentella modeller i vår ISP plattform och genom att vi upptäckt kemiska leads som kan leda fram till de bästa läkemedelskandidaterna inom detta område.

Bygger vidare för att bli en världsledande utvecklare

Covid-19 har haft stor inverkan på läkemedelssektorn under året. Forskningsorganisationen på IRLAB har dock kunnat utföra sina arbetsuppgifter, och vi har snabbt anpassat oss till de nya villkoren genom ökad digitalisering i våra arbetsprocesser. Vi är också glada för att mesdopetam-studien kunnat fortgå trots att personer med Parkinson tillhör den riskgrupp som varit särskilt utsatta, även om den mycket snabba spridningen av omikronvarianten runt årsskiftet generellt sett minskade rekryteringen rejält till kliniska prövningar. På grund av pandemin har vi även upplevt förseningar i avtalsskrivande med sjukhus.

I ljuset av situationen under 2021 är vi nöjda med att vi i det fjärde kvartalet erhöll regulatoriskt godkännande för att genomföra vår Fas IIb-studie med pirepemat, med mål att förbättra balans och därmed minska fallskador för personer med Parkinson. Vi ser en möjlighet att få en bra start på patientrekryteringen under våren.

Vi har under året utökat organisationen med spetskompetenser där fokus riktats mot viktiga roller inom strategi, forskning, AI och kommunikation. Parallellt med uppskalningen av verksamheten och utvecklingen av IRL757 och IRL942 samt P003 mot kliniska Fas I-studier är det högt prioriterat att slutföra Fas IIb/III-studien med mesdopetam och att ge bästa möjliga förutsättningar för Fas IIb-studien med pirepemat, samt att skapa förutsättningar för ökad synlighet hos både investerare och branschkollegor.

Den kommande perioden, 2022-2024, kommer att bli mycket händelserik med topline-resultat från de pågående Fas IIb-studierna och start av klinisk utveckling för flera av våra nya läkemedelskandidater. Viktigast under perioden blir att få se start av Fas III-studier med våra läkemedelskandidater i samarbete med Ipsen samt de affärer som skall ge oss resurser att bygga vidare mot vår vision och framtid för IRLAB – en världsledande utvecklare av innovativa läkemedel för behandling av Parkinson och andra sjukdomar i hjärnan.

Nicholas Waters, VD, IRLAB