Valberedningen i IRLAB utsedd inför årsstämma 2021

30 oktober 2020

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att inför årsstämman 2021 har bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett ledamöter till valberedningen. I valberedningen ingår Daniel Johnsson, Bo Rydlinger och Clas Sonesson samt styrelsens ordförande Gunnar Olsson. Valberedningen representerar tillsammans cirka 53 procent av aktier och röster i bolaget.

Enligt den instruktion för valberedning i IRLAB Therapeutics AB som antogs på årsstämman den 7 maj 2020 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre största aktieägarna, eller ägargrupperna, per den 31 augusti.

Efter att de tre största ägarna eller ägargrupperna utsett sina representanter har valberedningen haft sitt första möte. Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Daniel Johnsson, valberedningens ordförande, entreprenör, bolagsutvecklare och investerare, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 23 procent av aktier och röster;
  • Bo Rydlinger, bakgrund från bank- och investeringsverksamhet, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 19 procent av aktier och röster;
  • Clas Sonesson, forskningschef (CSO) på IRLAB och en av IRLAB:s grundare. Utsedd av en ägargrupp bestående av bolagets grundare som representerar cirka 11 procent av aktier och röster; samt
  • Gunnar Olsson, styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida under sektionen för bolagsstyrning. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida: www.irlab.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på bolagets postadress eller e-postadressen: info@irlab.se. För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit till valberedningen i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2021.

För mer information

Daniel Johnsson, valberedningens ordförande
Tel: +46 736 87 64 00
E-post: daniel.captech@gmail.com

Gunnar Olsson, styrelseordförande
Tel: +46 705 76 14 02
E-post: gunnar.olsson@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på www.irlab.se.