Ordförandens brev till aktieägarna i IRLAB Therapeutics inför årsstämman 2020

7 maj 2020

Vid årsstämman den 7 maj kommer jag att avgå som styrelsens ordförande och det är tid för mig att blicka tillbaka på en enastående resa i ett bolag med en ljus framtid.

Det är snart tjugo år sedan jag första gången kom i kontakt med IRLAB:s grundare. Vid den tidpunkten var de verksamma i ett annat biotechföretag där de hade etablerat ett unikt sätt att generera nya läkemedelsprojekt. Jag blev omedelbart övertygad om att deras metod var överlägsen den som traditionellt används inom läkemedelsindustrin. Företaget såldes senare till danska Neurosearch A/S. År 2013 fick sedan IRLAB:s grundare, tillsammans med mig och några investerare möjlighet att ta över den unika forskningsplattformen. Vi hade kvar övertygelsen om fördelarna med sättet att generera läkemedelsprojekt. Detta blev hörnstenen i det nya bolaget IRLAB Therapeutics.

IRLAB:s forskningsplattform, Integrative Screening Process (ISP), tar hänsyn till helhetseffekter och det samspel som sker i hjärnan vid kontrollen av rörelser och känslor. Detta skiljer sig från att fokusera på enskilda mekanismer, så kallad ”target based discovery”, vilket är den vanligaste metoden i industrin. Med ISP kan IRLAB upptäcka substanser med nya mekanismer som har unika systembiologiska effekter vilka inte skulle kunna upptäckas med traditionell metodik. Nya projekt genereras på kortare tid och tycks dessutom vara mer robusta och bättre klara den följande kliniska utvecklingen fram till påvisad effekt hos patienter.  Jämfört med typiska läkemedelsföretag är IRLAB tack vare ISP kanske 10 gånger mer kostnadseffektivt från idé till påvisade positiva Fas-IIa-resultat.

IRLAB skördar nu frukterna av styrkan hos ISP och framgången av arbetet hittills genom att de två ledande, egengenererade projekten, IRL752 och mesdopetam (tidigare IRL790), visat mycket positiva Fas IIa-resultat. Detta understryks ändå mer av att ISP genererat ytterligare två intressanta läkemedelskandidater, IRL942 och IRL1009.

Mesdopetam har minskat de ofrivilliga rörelser (dyskinesier) som uppkommer efter långtidsbehandling med levodopa – standardbehandlingen vid Parkinsons sjukdom. IRL752 har förbättrat kognition, balansförmåga och minskat risken för att ramla, vilket hos dessa patienter ofta leder till fallskador. Dessa positiva resultat kan förbättra patienternas livskvalitet och få stor hälsoekonomisk betydelse. Mesdopetam är det första läkemedlet i en helt ny substansklass enligt WHO (Världshälsoorganisationen), vilket blir ett sorts kvitto på detta som ett ”first-in-class project”.

IRLAB går nu in i ett nytt skede. Huvudprojekten har avancerat från explorativ klinisk forskning till att nu drivas under mottot ’develop for launch’. Det innebär att man kommer att fokusera på att starkare uppfylla potentiella licenstagares krav och visa de värden som projekten kommer att kunna inbringa genom kreativa fortsatta utvecklingsprogram. Denna förändring medför nya kompetensbehov. Arbetet har startat för en stabil kontinuerlig uppbyggnad av kompetenser som kan hantera samarbeten och samverkan kring mesdopetam och IRL752 med regulatoriska myndigheter, finansmarknad, industriella partners och sjukvården i nyckelmarknader.

I december 2019 genomfördes en riktad emission och i februari 2020 en företrädesemission som gav totalt 215 miljoner kronor för att starta och slutföra planerade Fas IIb/III-studier med mesdopetam och IRL752. Finansieringen ger även förutsättningar att ansöka om listning på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2020.  Detta kommer att innebära en möjlighet att nå en bredare investerarbas, som på sikt kommer att behövas i och med ökande utvecklingskostnader ju längre i utvecklingsfaserna vi kommer och desto fler projekt vi får. Ett listbyte öppnar för ökad synlighet och ger möjligheter och ställer ökade krav på regelbunden och lättillgänglig kommunikation med aktieägare och marknad.

Under den pågående covid-19-pandemin är det tryggt att vår finansiella situation är stabil. Vi har just nu inte några pågående kliniska studier som riskerar att påverkas av pandemins tryck på sjukvården. Vi fortsätter vårt arbete och förbereder starten av de kommande Fas IIb/III-studierna med mesdopetam och IRL752. Vi ser fram mot att vi vet eventuell påverkan på patientrekryteringen eller att påverkan helt uteblir och situationen blir normal.

Den senaste tidens volatilitet på finansmarknaden understryker värdet av en finansiell buffert med en flexibilitet för att snabbt kunna utnyttja tillfällen att tillföra kapital för att exploatera nya forskningsfynd och säkerställa en snabb framdrift i de kliniska programmen. En solid balansräkning innebär också stark ställning i förhandlingar med potentiella partners och licenstagare. Detta är skälet till att forskningsbolag utan andra aktuella intäkter ges bemyndigande att skaffa ytterligare medel, t.ex. genom aktieemissioner. Tidigare bemyndiganden har tjänat bolaget och aktieägarna väl. Styrelsen lägger därför fram ett nytt förslag.

IRLAB:s utvecklingsarbete sker i den absoluta kunskapsfronten. Att med jämförelsevis små resurser och på kort tid generera positiva Fas IIa-resultat för två nya, egna läkemedel visar enastående styrka. IRLAB har aldrig varit intressantare eller mer lovande för framtiden än just nu. Min tilltro till bolaget, medarbetarna och projekten är starkare än någonsin.

I 50 år har jag lett läkemedelsprojekt. Flera blev ”blockbusters” d.v.s. nådde en årsförsäljning över en miljard dollar, bl.a. Seloken för hjärta och blodtryck och Losec för magsår. Via hjärta och mage kan man säga att jag nu kommit till hjärnan när jag stiger åt sidan. Det är tid för stafettväxling. De ledande IRLAB-projekten ser idag ut att i sinom tid kunna nå blockbuster-status. Jag önskar den tillträdande ordföranden, styrelsen och ledningen fortsatt framgång.

Göteborg, maj 2020

Anders Vedin

Styrelsens ordförande