Kommuniké från årsstämma 2020 i IRLAB Therapeutics AB

7 maj 2020

IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma 2020 hölls idag, torsdagen den 7 maj 2020 på Wallenbergs Konferenscentrum, Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Dag Fredlund från MAQS Advokatbyrå. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

[mfn_before_post]

IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma 2020 hölls idag, torsdagen den 7 maj 2020 på Wallenbergs Konferenscentrum, Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Dag Fredlund från MAQS Advokatbyrå. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Disposition av bolagets resultat

Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av årsstämman. Detta innebär att det till årsstämmans förfogande stående belopp, uppgående till 420 888 103 kronor, i sin helhet ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Arvoden

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå till styrelsens revisionsutskott med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga utskottets ledamöter samt att arvode ska utgå till styrelsens ersättningsutskott med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av övriga utskottets ledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Adlersson, Carola Lemne, Eva Lindgren, Gunnar Olsson, Rein Piir och Lena Torlegård. Till styrelsens ordförande nyvaldes Gunnar Olsson och till styrelsens vice ordförande omvaldes Carola Lemne. Som revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Rippe.

Valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att även fortsatt (i enlighet med tidigare gällande principer) ha en valberedning som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på årsstämma samt revisor och revisorsarvoden. Fullständigt av årsstämman godkänt förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare efter en mindre redaktionell justering. Riktlinjerna innebär huvudsakligen att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation. Fullständigt av årsstämman godkänt förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie A

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie A mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier av serie A som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 6 500 000 aktier vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till ca 11,8 procent eller en ökning av befintligt antal utestående aktier med knappt 13,4 procent. 

[mfn_after_post]