IRLAB uppdaterar om mesdopetams Fas IIb-studie data och planer mot Fas III

21 augusti 2023

Göteborg, Sverige, 21 augusti 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag ytterligare information om resultaten från mesdopetams kliniska Fas IIb-studie i levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD-LIDs) och de Fas III-förberedande Fas I-studierna som genomförts av Ipsen. Resultaten visar att mesdopetam har en dosberoende anti-dyskinetisk och anti-parkinson effekt i kombination med en tolerabilitets- och säkerhetsprofil som inte skiljer sig från placebo, vilket ger mesdopetam en unik position. Resultaten från det omfattande datapaket som utvecklats av IRLAB och Ipsen ger en stark grund för fortsatt utvecklingen av mesdopetam till Fas III. IRLAB fortsätter nu med förberedelserna för Fas III genom att sammanställa dokumentation inför ett end-of-Phase 2 möte med amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att definiera Fas III-studieprogrammet. En webbsändning i samband med nyheten kommer att hållas 22 augusti, 2023, kl 10:00 CET, mer detaljer nedan.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 21 augusti 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag ytterligare information om resultaten från mesdopetams kliniska Fas IIb-studie i levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD-LIDs) och de Fas III-förberedande Fas I-studierna som genomförts av Ipsen. Resultaten visar att mesdopetam har en dosberoende anti-dyskinetisk och anti-parkinson effekt i kombination med en tolerabilitets- och säkerhetsprofil som inte skiljer sig från placebo, vilket ger mesdopetam en unik position. Resultaten från det omfattande datapaket som utvecklats av IRLAB och Ipsen ger en stark grund för fortsatt utvecklingen av mesdopetam till Fas III. IRLAB fortsätter nu med förberedelserna för Fas III genom att sammanställa dokumentation inför ett end-of-Phase 2 möte med amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att definiera Fas III-studieprogrammet. En webbsändning i samband med nyheten kommer att hållas 22 augusti, 2023, kl 10:00 CET, mer detaljer nedan.

Fördjupade analyser av data från Fas IIb-studien har nu slutförts, vilka bekräftar den stora potential mesdopetam har hos personer som lever med PD-LIDs. Syftet med Fas IIb-studien var att undersöka effekt och säkerhet av tre doser av mesdopetam (2,5, 5 och 7,5 mg två gånger dagligen (b.i.d.)), jämfört med placebo, hos personer som lever med PD-LIDs för att vägleda dosval för Fas III. Top-line resultat från Fas IIb-studien med mesdopetam i PD-LIDs kommunicerades i januari 2023.

I den fördjupade utvärderingen av data från Fas IIb-studien analyserades effekterna hos studiedeltagare baserat på både randomiserad dos (FAS populationen) och på den faktiskt tagna dosen hos studiedeltagare som följde studieprotokollet (PS populationen). Eftersom det var tillåtet att dosjustera vid ett tillfälle under studieperioden, är analyser baserade på den faktiskt tagna dosen viktiga för att få en full förståelse för behandlingseffekterna och deras dosberoende. Dessa analyser utgör grunden för dosvalet för Fas III.

"Det är tillfredställande att se tydliga och kliniskt meningsfulla anti-dyskinetiska effekter av mesdopetam i analyserna av Fas IIb-studiens data. Konsistenta dos-responsmönster observerades i alla de viktigaste effektmåtten för bedömning av dyskinesi: "good ON"-tid, UDysRS, UDysRS-subskalor. Detta, i kombination med oförändrat utfall i MDS-UPDRS del 2 påvisar att mesdopetam visar anti-dyskinetisk effekt utan att påverka normal motorisk funktion, eller negativt påverka anti-parkinsoneffekten under behandling med levodopa. Den minskade OFF-tiden indikerar till och med att mesdopetam har anti-parkinsoneffekter”, säger Nicholas Waters, EVP och Head of R&D, IRLAB. "De dosberoende effekterna gör det möjligt att välja dos för Fas III."

I FAS uppnådde inte behandlingseffekten för "good ON" (ON-tid utan besvärande dyskinesier) mätt med Hauser-dagbok, statistisk signifikans. I PS, observerades en signifikant och kliniskt betydelsefull ökning av "good ON"-tid med 1,75 timmar jämfört med placebo ("good ON" anpassad till 16 timmars vaken tid, p=0,050) bland studiedeltagare som tog 7,5 mg b.i.d. av mesdopetam.

I FAS visade mesdopetam signifikanta anti-dyskinetiska effekter med en minskning på 6,2 poäng jämfört med placebo (p=0,026) vid 7,5 mg b.i.d., mätt med summan av UDysRS del 1, 3 och 4. I PS var effekten på UDysRS dosberoende och en minskning med 9,2 poäng jämfört med placebo (p=0,011) observerades vid 7,5 mg b.i.d. I UDysRS del 1b+4, som mäter graden av funktionsnedsättning på grund av dyskinesier, sågs en förbättring med 3,5 poäng jämfört med placebo (p=0,062) i FAS och i PS observerades en förbättring med 5,5 poäng jämfört med placebo (p=0,019) vid 7,5 mg b.i.d.

Detta innebär att både patienter och läkare rapporterar minskad funktionsnedsättning relaterat till dyskinesi under behandling med mesdopetam. Vidare visade den dagliga tiden som spenderades i OFF ett tydligt dosberoende mönster och en förbättring jämfört med placebo i både FAS och PS. Minskningen av OFF-tid var 1,27 timmar (p=0,051) vid 7,5 mg b.i.d. i PS, vilket indikerar en direkt anti-parkinsoneffekt av mesdopetam hos patienter som behandlats med levodopa. Mesdopetam tolererades väl med en biverkans- och säkerhetsprofil i paritet med placebo.

"Jag tycker att det totala datapaketet för mesdopetam är ett av de mest övertygande som finns för den symtomatiska behandlingen av Parkinson. Mesdopetam har den sällsynta förmågan att både förbättra dyskinesier och förbättra parkinsonism och tycks samtidigt tolereras väl. Jag förväntar mig att mesdopetam kommer att ha både klinisk användbarhet och kommersiell framgång”, säger Karl Kieburtz, MD, MPH, professor i neurologi, tidigare ordförande för Peripheral and Central Nervous System US FDA Advisory Committee; ordförande för Scientific Evaluation Committee for the Cooperative Studies Program, Veterans Administration och för National Institute of Neurologic Disorders and Stroke.

De kliniska Fas I-studier som Ipsen utförde i förberedelse för Fas III slutfördes framgångsrikt och visade gynnsamma resultat. En studie utvärderade farmakokinetiken (PK) i olika populationer och visade att mesdopetam har liknande farmakokinetik i asiatiska och icke-asiatiska populationer. En andra studie utvärderade potentialen för farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner via viktiga läkemedelsmetaboliserande enzymer, vilken visade en låg risk för läkemedelsinteraktion. Detta tyder på att det varken kommer att behövas ytterligare kliniska studier för att undersöka läkemedelsinteraktioner, eller medföra restriktioner avseende patienter som kan rekryteras i framtida kliniska studier i Fas III. En tredje studie kartlade elimineringsvägar för mesdopetam, vilken visade att det inte föreligger risk för ackumulering av mesdopetam i kroppen. Säkerhetsdata från alla tre studierna visade inga nya säkerhetssignaler och överensstämde således med den nuvarande kunskapen om säkerhetsprofilen för mesdopetam.

”Data från de tre Fas I-studierna som utförts av Ipsen är uppmuntrande eftersom de tyder på att behandling med mesdopetam kommer att vara förutsägbar och ha låg variation. Detta kommer med största sannolikhet att resultera i en enkel och enhetlig dosering av läkemedlet, vilket minimerar risken för doseringsfel. Dessa egenskaper är en fördel för mesdopetam jämfört med nuvarande befintlig behandling av dyskinesier vid Parkinson”, säger Joakim Tedroff, CMO, IRLAB.

"Jag är mycket positiv till mesdopetams potential både kommersiellt och hur det kommer att kunna hjälpa människor som lever med Parkinson. Den åldrande globala befolkningen driver både den ökade prevalensen av Parkinson och antalet personer som utvecklar levodopa-inducerade dyskinesier. Här kommer mesdopetam kunna spela en viktig roll i att möta detta stora och växande kliniska behov. Jag kommer ha fokus på att leda det fortsatta arbetet mot Fas III tillsammans med våra regulatoriska, kliniska och finansiella rådgivare. Vi förväntar oss att den förstärkning av vår portfölj som det Fas III-redo mesdopetamprojektet innebär, kommer att förbättra våra partnering- och finansieringsmöjligheter, och därigenom även förbättra möjligheterna att avancera vår världsledande portfölj av behandlingar vid Parkinsons sjukdom”, säger Gunnar Olsson, VD, IRLAB.

Sammanfattningsvis indikerar tillgängliga data att mesdopetam har en dosberoende anti-dyskinetisk och anti-parkinson effekt i kombination med en tolerabilitets- och säkerhetsprofil som inte skiljer sig från placebo, vilket kan ge mesdopetam en unik position på marknaden. Det omfattande datapaketet som utvecklats av IRLAB och Ipsen ger en stark grund för den fortsatta utvecklingen av mesdopetam. IRLAB fortsätter nu med förberedelserna för Fas III genom att planera och efterfråga ett end-of-Phase 2 möte med amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att definiera ett Fas III-studieprogram.

Mer omfattande resultat av Fas IIb-studien av mesdopetam i PD-LIDs kommer att presenteras vid MDS-kongressen i Köpenhamn den 27–31 augusti 2023. Eftersom IRLAB nu har säkrat full äganderätt till mesdopetamprojektet kommer all ytterligare kommunikation rörande mesdopetam att vara IRLAB:s ansvar.

[mfn_after_post]