IRLAB Therapeutics har genomfört en riktad nyemission om 138,6 mkr till topprankade investerare i USA och Sverige

23 maj 2018

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I IRLAB THERAPEUTICS I NÅGON JURISDIKTION. Styrelsen för IRLAB Therapeutics AB (publ) har, på basis av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 138,6 mkr före emissionskostnader till amerikanska och svenska investerare. Syftet med emissionen är att vidga bolagets ägarbas och långsiktigt finansiera fortsatt utveckling av bolagets kliniska läkemedelsprojekt och den prekliniska forskningsportföljen. Nyemissionen är riktad till amerikanska New Leaf Venture Partners, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder AB samt Thomas Olausson, Sven Sandberg och Alfred Berg Kapitalförvaltning AB. Totalt emitteras 1 100 000 stamaktier av serie A till en teckningskurs om 126 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 4,9 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 30 handelsdagarna.

[mfn_before_post]

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I IRLAB THERAPEUTICS I NÅGON JURISDIKTION.

Styrelsen för IRLAB Therapeutics AB (publ) har, på basis av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 138,6 mkr före emissionskostnader till amerikanska och svenska investerare. Syftet med emissionen är att vidga bolagets ägarbas och långsiktigt finansiera fortsatt utveckling av bolagets kliniska läkemedelsprojekt och den prekliniska forskningsportföljen. Nyemissionen är riktad till amerikanska New Leaf Venture Partners, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder AB samt Thomas Olausson, Sven Sandberg och Alfred Berg Kapitalförvaltning AB. 

Totalt emitteras 1 100 000 stamaktier av serie A till en teckningskurs om 126 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 4,9 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 30 handelsdagarna.

”Vi är stolta över att kunna attrahera en amerikansk topprankad biotechinvesterare, tre AP-fonder och välrenommerade svenska investerare med djupa branschkunskaper. Det visar på kvaliteten och potentialen i IRLAB:s forskningsplattform och projektportfölj. Detta är en viktig milstolpe för IRLAB och ger oss än bättre förutsättningar att utveckla säkra och effektiva läkemedel mot Parkinsons sjukdom och andra sjukdomar i det centrala nervsystemet”, säger Nicholas Waters, vd, IRLAB Therapeutics.

Bakgrund och motiv

Syftet med emissionen är att vidga ägarbasen med välrenommerade, branschspecialiserade, institutionella och internationella investerare. Samtidigt är det ett tids- och kostnadseffektivt sätt att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets kliniska projekt och den prekliniska forskningsportföljen.

Emissionen

Styrelsen har på basis av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2018 beslutat om en riktad emission av 1 100 000 stamaktier av serie A. Teckningskursen i emissionen uppgår till 126 kronor per aktie vilket sammantaget tillför bolaget 138,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat private placement-förfarande och motsvarar en rabatt om 4,9 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 30 handelsdagarna. Nyemissionen är riktad till ett antal utvalda institutionella och internationella investerare som tecknat den fullt ut i enlighet med separata avtal.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är främst att vidga ägarbasen i bolaget och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ta in kapital för att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets projektportfölj.

Genom emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 110 000 kronor till 809 993,9 kronor, vilket innebär en utspädning om cirka 13,6 procent av såväl antalet aktier och röster.

Rådgivare

IRLAB Therapeutics har i samband med transaktionen anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare och Erik Penser som emissionsinstitut. Zonda Partners och MAQS advokatbyrå har agerat rådgivare åt styrelsen.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar