IRLAB Therapeutics genomför riktad emission om 130 miljoner kronor

18 december 2020

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

[mfn_before_post]

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Styrelsen för IRLAB Therapeutics AB ("IRLAB" eller "Bolaget") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020 beslutat om en riktad nyemission av 3 250 000 aktier av serie A till en teckningskurs om 40 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Bolaget tillförs genom Nyemissionen 130 000 000 kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 3,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under de senaste 15 handelsdagarna fram till och med den 18 december 2020. Nyemissionen har tecknats av bland annat Unionen, Fjärde AP-fonden, Daniel Johnsson genom Quiq Holding AB, Nyenburgh Holding, Andra AP-fonden och Handelsbanken Fonder.

"Efter ett framgångsrikt år med en IND godkänd i USA, start av fas IIb-studie med mesdopetam och notering på Nasdaq Stockholms huvudlista kommer IRLAB att gå in i 2021 med stärkt finansiell ställning. Ett utökat institutionellt ägande och en större kassa ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla bolaget i högre tempo", säger Gunnar Olsson, styrelseordförande.

"Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att öka takten i våra kliniska studier och påskynda förberedelsearbetet för fas III-studier, allt för att minimera tiden till lansering av färdiga läkemedel. Både mesdopetam och pirepemat-programmen adresserar stora medicinska behov, med betydande potentiell nytta för patienter och övriga intressenter", säger Nicholas Waters, VD.

Emissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra ett ökat institutionellt ägande samt att möjliggöra större investeringar i bolagets kliniska projekt i syfte att påskynda genereringen av studieresultat samt att inleda förberedelserna för nästa utvecklingsfas. Denna riktade emission har dessutom av styrelsen ansetts vara en möjlighet att på marknadsmässiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 48 498 406 till 51 748 406 aktier, varav 51 668 630 aktier är av serie A och 79 776 aktier är av serie B, samt att Bolagets aktiekapital ökar från 969 968,12 kronor till 1 034 968,12 kronor. Nyemissionen innebär en ökning av antalet utestående aktier och röster i förhållande till det totala antalet utestående aktier respektive röster i Bolaget efter Nyemissionen (utspädning) om cirka 6,3 procent.

Rådgivare

Zonda Partners AB har varit Sole Bookrunner, MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare till IRLAB och Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare till Zonda Partners AB i samband med Nyemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut för Nyemissionen.

Denna information är sådan som IRLAB Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-18 19:10 CET.

[mfn_after_post]