IRLAB rapporterar top-line resultat från Fas IIb-studien med mesdopetam (IRL790) i Parkinsons sjukdom

17 januari 2023

Göteborg, Sverige, 17 januari 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag top-line resultat från Fas IIb-studien med mesdopetam i personer med levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD-LIDs). Studiens primära effektmått, förändringen av totala tid av dagen med ON-tid utan besvärande dyskinesier mätt med patientdagbok, nådde inte statistiskt signifikant effekt för mesdopetam jämfört med placebo. Mesdopetam uppvisade signifikanta anti-dyskinetiska effekter enligt det sekundära effektmåttet UDysRS (nominellt p-värde=0,026 med 7,5 mg två gånger dagligen vid tolv veckor), vilket är en omfattande mätskala som tar hänsyn till både objektiv skattning av läkare och självskattning av patienter. Mesdopetam uppvisade en biverkans- och tolerabilitetsprofil i paritet med placebo. Top-line resultaten kommer att presenteras i en webbsändning den 18 januari 2023 kl. 10:00, mer information nedan.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 17 januari 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag top-line resultat från Fas IIb-studien med mesdopetam i personer med levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD-LIDs). Studiens primära effektmått, förändringen av totala tid av dagen med ON-tid utan besvärande dyskinesier mätt med patientdagbok, nådde inte statistiskt signifikant effekt för mesdopetam jämfört med placebo. Mesdopetam uppvisade signifikanta anti-dyskinetiska effekter enligt det sekundära effektmåttet UDysRS (nominellt p-värde=0,026 med 7,5 mg två gånger dagligen vid tolv veckor), vilket är en omfattande mätskala som tar hänsyn till både objektiv skattning av läkare och självskattning av patienter. Mesdopetam uppvisade en biverkans- och tolerabilitetsprofil i paritet med placebo. Top-line resultaten kommer att presenteras i en webbsändning den 18 januari 2023 kl. 10:00, mer information nedan.

Fas IIb-studien syftade till att utvärdera effekt och säkerhet i tre dosnivåer av mesdopetam (2,5, 5,0 och 7,5 mg två gånger dagligen), jämfört med placebo, i personer med Parkinsons sjukdom med besvärande dyskinesier orsakade av deras levodopabehandling, samt att ge stöd för val av dos i vidare klinisk utveckling. Det primära effektmåttet, förändringen av den totala tid av dagen med ON-tid utan besvärande dyskinesier (“good ON”-tid), nådde inte statistisk signifikant effekt för mesdopetam jämfört med placebo. Ett sekundärt effektmått, UDysRS (del 1, 3 och 4, full analysis set), en omfattande skala som mäter ON-fas dyskinesier, visade signifikanta anti-dyskinetiska effekter av mesdeoptam redan efter fyra veckor (nominellt p-värde=0,045), efter åtta veckor (nominellt p-värde=0,004) och fortsatt under hela den tolv veckor långa studieperioden (nominellt värde p-värde=0,026) vid dosen 7,5 mg två gånger dagligen. Denna effekt understöddes av numeriska förbättringar i mätskalor som mäter funktionsnedsättande effekter kopplade till dyskinesier. Vidare visade daglig tid i OFF ett dosberoende mönster och en numerisk förbättring jämfört med placebo, vilken stödjer dosen 7,5 mg två gånger dagligen. Det sekundära effektmåttet MDS-UPDRS part II (eng. motor aspects of experiences of daily living) förblev oförändrat av behandling med mesdopetam, vilket var det önskade utfallet eftersom det indikerar att mesdopetam inte försämrar den normala rörelseförmågan i denna studiepopulation.
 
”Även om studien inte uppfyllde sitt primära effektmått, visade UDysRS, en väletablerad skala som används för att bedöma dyskinesi, anti-dyskinetiska effekter hos mesdopetam. Dessa anti-dyskinetiska egenskaper erhölls utan att försämra normal motorisk funktion och förstärks ytterligare av en tydlig minskning av OFF-tiden. Effekten observeras vid doser som har en biverkningsprofil i nivå med placebo. Detta var också en studie för att hitta rätt dos och vi har nu en klar uppfattning att 7,5 mg två gånger dagligen är den lämpligaste dosen i fortsatta kliniska studier. Vi kommer nu tillsammans med vår partner Ipsen fortsätta analysera studiedata och förbereda oss för att presentera ytterligare resultat vid vetenskapliga konferenser under 2023”, säger Nicholas Waters, EVP och Head of R&D, IRLAB.
 
Resultaten från Fas IIb-studien visade att mesdopetam tolererades väl och visade en acceptabel säkerhetsprofil. Biverkningsprofilen för mesdopetam i Fas IIb-studien var i paritet med placebo. Förtida avslutande av deltagande i studien på grund av biverkningar (eng. adverse events) inträffade i samma grad för patienter behandlade med mesdopetam som för patienter behandlade med placebo, vilket tyder på god tolerabilitet. 56,9% av mesdopetambehandlade patienter jämfört med 46,2% av placebobehandlade patienter rapporterade någon form av besvär under studiens gång. De vanligast rapporterade besvären utifrån organsystem (SOC) var störningar i nervsystemet som rapporterades av 19,8% av de mesdopetambehandlade studiedeltagarna och 23,1% av de placebobehandlade studiedeltagarna. Parkinsonism rapporterades av 4,3% av de mesdopetambehandlade studiedeltagarna och 10,3 % av de placebobehandlade studiedeltagarna. Ett fåtal studiedeltagare som behandlats med mesdopetam (6,9%), jämfört med 0% placebo, rapporterade minskad rörlighet under den första behandlingsmånaden men rapporterades inte under den andra och tredje behandlingsmånaden. Det fanns sju randomiserade patienter som rapporterade allvarliga biverkningar (SAE) varav fyra var behandlade med mesdopetam och tre med placebo. En SAE ansågs troligen relaterad till behandling med mesdopetam. Två dödsfall inträffade, vilka inte ansågs relaterade till mesdopetam. I studien screenades 195 patienter, 156 patienter randomiserades och 125 patienter fullföljde den tolv veckor långa behandlingsperioden.
 
”Tyvärr uppfylldes inte det primära effektmåttet att förlänga "good ON"-tid jämfört med placebo. Jag är dock uppmuntrad av att UDysRS-resultaten tyder på att mesdopetam har potential att bli en effektiv behandling vid Parkinsons sjukdom. Det står klart att ytterligare detaljerad analys krävs för att till fullo förstå potentialen hos denna first-in-class läkemedelskandidat. Jag vill tacka det kliniska utvecklingsteamet, studieläkarna och vårt CRO för deras idoga och hårda arbete med Fas IIb-studien, och jag är tacksam för patienternas och deras vårdgivares förtroende och deltagande i denna studie”, säger Richard Godfrey, VD, IRLAB.
 
Ytterligare analys av den fullständiga studiedatan kommer att utföras och de detaljerade resultaten från Fas IIb-studien kommer presenteras vid kommande vetenskapliga kongresser och publikationer i vetenskapliga tidskrifter.
 
Det globala specialty pharma-bolaget Ipsen har de exklusiva globala rättigheterna till fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering av mesdopetamprogrammet i PD-LIDs och potentiellt även andra sjukdomsindikationer.

[mfn_after_post]