IRLAB har genomfört en riktad emission om 70 MSEK och beslutar om företrädesemission om cirka 145 MSEK

12 december 2019

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. Styrelsen för IRLAB Therapeutics AB (publ) (”Bolaget” eller ”IRLAB”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie A om cirka 70 MSEK till institutionella och kvalificerade investerare (den ”Riktade Nyemissionen”) samt en nyemission av aktier av serie A om cirka 145 MSEK med företrädesrätt för IRLAB:s aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser, garantiåtaganden samt avsiktsförklaringar. Med anledning av tidplanen för Företrädesemissionen tidigarelägger IRLAB offentliggörandet av sin bokslutskommuniké för 2019 till den 6 februari 2020.

[mfn_before_post]

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Styrelsen för IRLAB Therapeutics AB (publ) (”Bolaget” eller ”IRLAB”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie A om cirka 70 MSEK till institutionella och kvalificerade investerare (den ”Riktade Nyemissionen”) samt en nyemission av aktier av serie A om cirka 145 MSEK med företrädesrätt för IRLAB:s aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser, garantiåtaganden samt avsiktsförklaringar. Med anledning av tidplanen för Företrädesemissionen tidigarelägger IRLAB offentliggörandet av sin bokslutskommuniké för 2019 till den 6 februari 2020.

Kapitalanskaffningen i korthet

  • Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera den planerade Fas IIb/III-studien av IRL790 i sin helhet samt för att finansiera Bolagets löpande verksamhet fram till slutet av andra kvartalet 2022, inklusive förberedelser och genomförande av Fas IIb-studien av IRL752 och forskning genom Bolagets plattform för läkemedelsutveckling ISP.
  • Den Riktade Nyemissionen om cirka 70 MSEK har tecknats av bland andra Handelsbanken Fonder, Fjärde AP Fonden, Unionen, Tredje AP Fonden, och Andra AP Fonden, vilka även har gjort vissa åtaganden avseende Företrädesemissionen, som beskrivs nedan. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes, efter det avslutade accelererade bookbuilding-förfarandet, till 27 SEK och genom emissionen tillkommer 2 610 000 aktier av serie A i Bolaget.
  • Företrädesemissionen om cirka 145 MSEK omfattar högst 5 388 711 nya aktier av serie A. Teckningskursen i Företrädesemissionen är densamma som i den Riktade Nyemissionen, 27 SEK per aktie.
  • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier av serie A i Företrädesemissionen, varvid 8 befintliga aktier (oavsett aktieslag) berättigar till teckning av 1 nya aktier av serie A.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 7 februari 2020. Sista dag för handel i IRLAB-aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 5 februari 2020.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 11 – 25 februari 2020.
  • Handel med teckningsrätter beräknas äga rum på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 11 februari – 21 februari 2020.
  • Företrädesemissionen är 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser, garantiåtaganden samt avsiktsförklaringar. Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets större aktieägare bland andra Daniel Johnsson, FV Group, Ancoria, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP Fonden, Tredje AP Fonden och Andra AP Fonden uppgående till cirka 43 procent av Företrädesemissionen. Deltagarna i den Riktade Nyemissionen samt ytterligare investerare har dessutom utfärdat vederlagsfria garantiåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande cirka 57 procent av Företrädesemissionen.

”Vi är glada över det stora intresset för att delta i kapitalanskaffningen, vilken ger oss möjlighet att ta IRL790 och IRL752 vidare genom nästa steg i utvecklingen mot registrering. Både IRL790 och IRL752 har potential att åstadkomma viktiga förbättringar för den växande patientgruppen med Parkinsons sjukdom. Kapitalanskaffningen ger oss även förutsättningar att slutföra arbetet med flytt till Nasdaq Stockholms huvudlista”, säger Nicholas Waters, CEO IRLAB

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen för IRLAB beslutade den 12 december 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019, om den Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 610 000 aktier av serie A samt aktiekapitalet att öka med SEK 52 200. Den Riktade Nyemissionen har tecknats av bland andra Handelsbanken Fonder, Fjärde AP fonden, Unionen, Tredje AP fonden, och Andra AP fonden.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom en accelererat bookbuilding-förfarande. Investerare som deltar i den Riktade Nyemissionen har vidare åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, och samtliga av investerarna har därutöver utfärdat garantiåtaganden och/eller avsiktsförklaringar om ett belopp i Företrädesemissionen motsvarande cirka 109 procent av det belopp som investerats i den Riktade Nyemissionen.

Skälen till avvikelse från nuvarande aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Nyemissionen är att säkerställa finansiering av den planerade Fas IIb/III-studien av IRL790 och den planerade Fas IIb-studien av IRL752 på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 6 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen, genom att antalet utestående aktier ökar till 43 109 695 aktier. De nya aktier som ges ut i den Riktade Nyemissionen förväntas börja handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market den 30 december 2019 och berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.

Genom den Riktade Nyemissionen tillförs IRLAB cirka 70 MSEK före transaktionskostnader.

Företrädesemissionen

Den 12 december 2019 beslutade även styrelsen för IRLAB om Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen kommer högst 5 388 711 nya aktier av serie A att emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst SEK 107 774. Teckningskursen för Företrädesemissionen kommer att vara densamma som i den Riktade Nyemissionen, 27 SEK per aktie. Efter att båda kapitalanskaffningar genomförts kommer antalet aktier i IRLAB att uppgå till högst 48 498 406 (varav högst 48 418 630 aktier av serie A och 79 776 aktier av serie B), och aktiekapitalet kommer att uppgå till SEK 969 968.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 7 februari 2020 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan 11 – 25 februari 2020. Sista dag för handel i IRLAB-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 5 februari 2020.

Aktieägare som på avstämningsdagen, den 7 februari 2020, är registrerade aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna nya aktier av serie A i förhållande till det antal aktier (oaktat aktieslag) som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla 1 teckningsrätt för varje innehavd aktie (oaktat aktieslag). 8 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie av serie A. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier av serie A utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 11 procent i förhållande till antalet aktier i

Bolaget efter den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen. Den totala utspädningseffekten av kapitalanskaffningarna uppgår till cirka 16 procent i relation till antal aktier i Bolaget efter kapitalanskaffningarna.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.  

I samband med emissionerna har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, iaktta en lock-up-period avseende framtida nyemissioner från idag och fram till 90 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen. Utöver detta, i samband med emissionerna, har styrelsen och ledningen för IRLAB åtagit sig, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte sälja aktier i IRLAB under samma period.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar

Företrädesemissionen är 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar, av vilka cirka 43 procent är teckningsåtaganden, cirka 47 procent är garantiåtaganden utöver pro rata andel och cirka 10 procent är avsiktsförklaringar utöver pro rata-andel.

Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets större aktieägare bland andra Daniel Johnsson, FV Group, Ancoria, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP Fonden, Tredje AP Fonden och Andra AP Fonden uppgående till cirka 43 procent av Företrädesemissionen. Deltagarna i den Riktade Nyemissionen samt ytterligare investerare har dessutom utfärdat vederlagsfria garantiåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande cirka 57 procent av Företrädesemissionen

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

5 februari 2020 Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
6 februari 2020 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
6 februari 2020 Offentliggörande av bokslutskommuniké för 2019
7 februari 2020 Publicering av prospektet
7 februari 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
11 februari – 21 februari 2020 Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
11 februari – 25 februari 2020 Teckningsperiod
27 februari 2020 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Zonda Partners är Joint Bookrunners och Advokatfirman Vinge samt MAQS Advokatbyrå är legala rådgivare till IRLAB i samband med kapitalanskaffningen.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar