IRLAB förvärvar know-how kopplad till P003-projektet som är inriktat mot innovativ behandling av Parkinsons sjukdom

22 april 2022

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag ett förvärv av know-how kopplat till utveckling av innovativ kemi och patent i P003-projektet från Per Lindberg Consulting AB. Den förvärvade kunskapen kommer att ytterligare förstärka IRLAB:s P003-projekt och relaterade immateriella rättigheter. Den totala förvärvssumman är 0,5 msek i kontanter och 120 000 i nyemitterade Serie A-aktier i IRLAB. IRLAB:s P003-projekt syftar till att utveckla en ny Parkinsonbehandling, som tas en gång om dagen, med bättre effekt och färre behandlingskomplikationer jämfört med dagens standardbehandling, levodopa.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag ett förvärv av know-how kopplat till utveckling av innovativ kemi och patent i P003-projektet från Per Lindberg Consulting AB. Den förvärvade kunskapen kommer att ytterligare förstärka IRLAB:s P003-projekt och relaterade immateriella rättigheter. Den totala förvärvssumman är 0,5 msek i kontanter och 120 000 i nyemitterade Serie A-aktier i IRLAB. IRLAB:s P003-projekt syftar till att utveckla en ny Parkinsonbehandling, som tas en gång om dagen, med bättre effekt och färre behandlingskomplikationer jämfört med dagens standardbehandling, levodopa.

”Kombinerat med utvecklingen i P003-projektet förstärks IRLAB:s prekliniska projektportfölj ytterligare med detta förvärv. Vi har skapat en bred och målinriktad pipeline av projekt och kliniska utvecklingsprogram för att förbättra livskvaliteten för människor som lever med Parkinsons sjukdom. IRLAB:s forskningsplattform, ISP, är central i denna utveckling och har återigen visat sin unika förmåga att upptäcka nya substanser som kan möta de stora behov som finns inom neurologi och psykiatri”, sade Nicholas Waters, vd på IRLAB. ”IRLAB har med P003-projektet, tillsammans med läkemedelskandidaterna i P001-projektet, IRL942 och IRL757, skapat en mycket stark position som stödjer våra affärsmål och kompletterar våra två kliniska Fas II-program, mesdopetam och pirepemat”.

”Levodopa har länge varit standardbehandling vid Parkinsons sjukdom men är präglat av behandlingskomplikationer. Därför har de nya substanserna i P003-projektet potential att erbjuda en betydande förbättring av behandlingen och därmed förbättra livet för de som lever med Parkinson. Vi arbetar nu för att ta de första läkemedelskandidaterna i denna nya substansklass mot kliniska studier”, kommenterade Joakim Tedroff, CMO på IRLAB.

Betalningen för förvärvet består av en engångsbetalning om 0,5 msek i kontanter samt 120 000 Serie A-aktier i IRLAB, vilket motsvarar ungefär 4,8 msek baserat på 10 dagars volymvägt snittpris. Styrelsen i IRLAB har därför beslutat att genomföra en riktad emission riktad till Per Lindberg Consulting AB. Den riktade emissionen är en apportemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt baserat på bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2021. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, i enlighet med Bolagets intressen, fullgöra Bolagets åtaganden mot Per Lindberg Consulting AB i enlighet med det avtal som har ingåtts. Emissionen kommer att medföra en ökning av det totala antal aktier i IRLAB med 120 000 aktier, från 51 748 406 aktier (inklusive 79 776 B-aktier) till 51 868 406 aktier (inklusive 79 776 B-aktier). Aktiekapitalet ökar med 2 400 SEK, från 1 034 968,12 SEK till 1 037 368,12 SEK. Emissionen kommer därmed att öka antalet aktier och röster med cirka 0,23 procent.

IRLAB påbörjar nu de slutliga stegen i upptäcktsfasen av P003-projektet innan valet av läkemedelskandidat att utveckla till klinisk fas utförs.

[mfn_after_post]