IRLAB fortsätter klinisk utveckling i LIDs med IRL790 baserat på fördjupad analys av positiva Fas IIa-resultat

28 augusti 2019

IRLAB (Nasdaq First North Premier: IRLAB A) meddelade idag att den fördjupade analysen av data från den nyligen avslutade Fas IIa-studien med IRL790 i Parkinsonpatienter med L-dopa-inducerade dyskinesier (LIDs) ger ytterligare stöd för läkemedelskandidatens förmåga att signifikant och meningsfullt förbättra patienternas rörelsekvalitet. IRLAB har därför beslutat att prioritera LIDs-indikationen i utvecklingen av IRL790. En Fas IIb/III-studie i denna patientgrupp planeras starta under första halvåret 2020 som en del av det pivotala kliniska programmet mot ett marknadsgodkännande. Den planerade studien i psykos vid Parkinsons sjukdom kommer att utföras parallellt med det pivotala programmet i LIDs.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq First North Premier: IRLAB A) meddelade idag att den fördjupade analysen av data från den nyligen avslutade Fas IIa-studien med IRL790 i Parkinsonpatienter med L-dopa-inducerade dyskinesier (LIDs) ger ytterligare stöd för läkemedelskandidatens förmåga att signifikant och meningsfullt förbättra patienternas rörelsekvalitet. IRLAB har därför beslutat att prioritera LIDs-indikationen i utvecklingen av IRL790. En Fas IIb/III-studie i denna patientgrupp planeras starta under första halvåret 2020 som en del av det pivotala kliniska programmet mot ett marknadsgodkännande. Den planerade studien i psykos vid Parkinsons sjukdom kommer att utföras parallellt med det pivotala programmet i LIDs.

Den fördjupade analysen av data är baserad på data från den nyligen avslutade Fas IIa-studien för att utvärdera effekt, säkerhet och tolerabilitet av IRL790 hos patienter med L-dopa-inducerade dyskinesier (LIDs, ofrivilliga rörelser). Tre oberoende mätmetoder användes för att bedöma den kliniska effekten av IRL790: UDysRS, MDS-UPDRS och standardiserade patientrapporterade dagböcker. Som tidigare meddelats visade IRL790 fördelaktig säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik i studien. Två av tre mätmetoder visade en signifikant och kliniskt meningsfull effekt på dyskinesier.

”Jag anser att studien visar en stark effektsignal för IRL790 vid behandling av dyskinesi hos personer med Parkinsons sjukdom, med hjälp av mätskalor som är relevanta för dem och inte minst viktigt, med mycket få biverkningar. Dessa fynd måste nu utvärderas i större studier för att tydligt visa effekten och det skall förhoppningsvis leda till ett välbehövligt behandlingsalternativ för denna handikappande biverkning av levodopabehandling”, säger Dr Camille Carroll, Associate Professor and Honorary Consultant Neurologist and National Speciality Lead for Neurodegenerative Diseases NIHR CRN, University of Plymouth.

”IRLAB har nu genomfört en fördjupad analys av Fas IIa-studiens resultat som ytterligare underbygger potentialen att med IRL790 förbättra behandlingen av L-dopa-inducerade dyskinesier. Vi har fått en djupare förståelse av resultaten, inklusive för- och nackdelar med de oberoende mätmetoder som använts i studien, och kan nu optimera den kliniska vägen framåt. Nästa steg är start av en Fas IIb/III-studie i denna patientgrupp, vilken kan komma att utgöra en del av det pivotala programmet. Den planerade studien i psykoser vid Parkinsons sjukdom kommer att utföras parallellt med de slutliga studierna i LIDs-programmet. Detta försenar inte programmet”, säger Nicholas Waters, VD på IRLAB.

Bedömning av motorisk funktion

Den fördjupade analysen av studiens effektdata visade kliniskt meningsfulla effekter på dyskinesier bedömda med standardiserade patientrapporterade dagböcker (s.k. Hauser diaries) och med dyskinesibedömningar i MDS-UPDRS (Unified Parkinsons Disease Rating Scale). Enligt patientrapporterade dagböcker minskade behandling med IRL790, jämfört med placebo, patientens tid med besvärliga dyskinesier med 1,6 timmar per dag. Hos patienter utan samtidig behandling med amantadine var minskningen av tid med besvärlig dyskinesi 2,7 timmar per dag, jämfört med placebo. Vidare visade dyskinesibedömningen i MDS-UPDRS en signifikant förbättring med IRL790 jämfört med placebo. Som illustreras i datatabellen nedan förbättrades båda dessa effektvariabler ytterligare jämfört med placebo hos patienter som inte behandlades med parkinsonläkemedlet amantadine som en del av deras regelbundna medicinering.

Joakim Tedroff, CMO på IRLAB, kommenterade “Hos patienter med framskriden Parkinsons sjukdom förbättrar behandling med IRL790 den motoriska funktionen med en markant kvalitativ förskjutning av ON-tid mot mer ”goda ON-timmar” utan besvärande dyskinesier eller biverkningar. Denna fördelaktiga förändring i motorisk responskvalitet var ännu mer uttalad hos patienter som inte tog amantadine. Denna amantadineinteraktion är en mycket viktig upptäckt ur ett terapeutiskt perspektiv, och för att visa den verkliga effekten av IRL790 kommer detta att beaktas vid utformningen av de kommande kliniska studierna.”Perioden då levodopa har en positiv effekt på Parkinsons sjukdomssymtom kallas ON-tid och är också den tid då dyskinesier uppstår. När läkemedlet slutar fungera börjar den så kallade OFF-tiden, där de traditionella Parkinsonsymtomen återkommer. Fördjupad utvärdering av andra motoriska symtom på Parkinsons sjukdom enligt MDS-UPDRS del II + III, MDS-UPDRS OFF-time bedömning samt 24-timmarsdagböcker visade att patienter som behandlades med IRL790 bibehöll sin generella motoriska funktion och sin totala dagliga ON-tid. Det skedde ingen förändring i den dagliga OFF-tiden. De positiva effekterna av IRL790 erhålls således utan negativa effekter på traditionella Parkinsonsymtom, ökad OFF-tid eller minskad ON-tid. Dessa viktiga observationer var liknande hos patienter med och utan samtidig amantadinbehandling.

Tillämpning av UDysRS i studien

Som tidigare kommunicerats i analys av ”topline”-resultat sågs ingen skillnad i effekt mellan IRL790 och placebo i Unified Dyskinesia Rating Scale (UdysRS), trots de signifikanta effekterna på dyskinesi i patientdagböcker och MDS-UPDRS-bedömningar. De objektiva UdysRS-delarna III och IV är utformade för att tillämpas på patienter i ON-tillstånd, dvs när dyskinesier förekommer. Fördjupad analys av UDysRS-data som genererats visar att mätningarna lider av tekniska brister under provtagning i UDysRS eftersom många av patienterna inte var i ON-tillstånd under dessa bedömningar. Frekvensen av patienter som inte befann sig i ON-tillstånd indikerar att UDysRS-data inte är relevanta för att bedöma dyskinesier i ON-tillstånd i denna studie.

Bedömning av dosering och farmakokinetiska egenskaper

Det lämpliga dosintervallet för behandling av dyskinesier i Parkinsons sjukdom har fastställts i denna studie. Doserna mellan 10 och 20 mg / dag, är säkra, tolerabla och effektiva. I enlighet med tidigare studier visade IRL790 linjär kinetik med dosproportionella plasmakoncentrationer som möjliggör god kontroll av exponering. Detta underlättar avsevärt doseringen i patienter Parkinsons sjukdom. Dessa patienter, som vanligtvis behöver individuell dosering, kommer att dra nytta av de farmakokinetiska egenskaperna hos IRL790, vilka möjliggör dosering och dosjusteringar med hög precision. Inget inflytande från patientens andra behandlingar på plasmakoncentrationer av IRL790 kunde påvisas i studien.

Bedömning av biverkningar

IRL790 tolererades väl och var säker i studien. Kandidaten indikerar en överlägsen säkerhets- och biverkningsprofil. Biverkningar rapporterades av 78% placebobehandlade patienter och 74% IRL790-behandlade patienter. De vanligaste biverkningarna som rapporterades av organsystemklass (SOC) var nervsystemssjukdomar vilka rapporterades av 42% placebobehandlade patienter och 49% IRL790-behandlade patienter. Tre allvarliga biverkningar (SAE) rapporterades, ingen relaterad till IRL790-behandling. Kardiovaskulära utvärderingar inklusive blodtryck, hjärtfrekvens och EKG visade inga kliniskt relevanta förändringar på grund av IRL790-behandling.

Studiens fullständiga resultat kommer att publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift.

[mfn_after_post]