IRLAB delårsrapport januari – juni 2018

29 augusti 2018

[mfn_before_post]

Händelser under det andra kvartalet 2018

  • Årsstämma hölls den 16 maj. Bland beslutspunkterna var val av två nya styrelseledamöter, att en styrelseledamot hade avböjt omval samt att styrelsen bemyndigades att emittera aktier.
  • Den 17 maj meddelades att bolaget förbereder notering på Stockholmsbörsens huvudlista. Processen väntas ta mellan nio och tolv månader.
  • Den 23 maj genomfördes en riktad emission uppgående till 138,6 msek till topprankade investerare i USA och Sverige. Emissionen riktades till amerikanska New Leaf Venture Partners samt svenska AP2, AP3, AP4, Handelsbanken, Alfred Berg och två privatinvesterare.
  • Den 29 juni rapporterades ”top-line” resultat från Fas IIa-studien med IRL752. Studien uppnådde det primära målet.

Finansiell översikt för det andra kvartalet 2018

  • Rörelseresultatet uppgick till –23 548 TSEK (–10 641 TSEK).
  • Periodens resultat uppgick till –23 825 TSEK (–10 645 TSEK).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –3,23 SEK (–1,52 SEK).
  • Likvida medel per den 30 juni 2018 uppgick till 170 178 TSEK (106 810 TSEK).
  • Eget kapital per aktie uppgick till 30,48 SEK (26,96 SEK).
  • Genomsnittligt antal anställda var 15 (11) varav 14 (10) inom FoU.

VD:s kommentar

I slutet av maj attraherade IRLAB amerikanska och svenska institutioner och investerare i en nyemission om totalt 138,6 MSEK. I slutet av juni rapporterade vi så kallade top line-resultat från Fas IIa-studien med IRL752, vilka visade att läkemedelskandidaten tolereras väl av patienter med Parkinsons sjukdom och demens. Det är inspirerande med så många positiva händelser och att bolaget uppnår högt uppsatta mål. En av höstens viktigaste händelser är top line-resultaten från den pågående Fas II-studien med IRL790.

Finansiering med prominenta investerare  

Under vinter och tidig vår fortsatte arbetet med att träffa nya in­vesterare och sprida kunskap om vår verksamhet, projekt, resultat och planer. Det följdes av fördjupade diskussioner och informationsutbyten. Den 16 maj bemyndigade årsstämman styrelsen att fatta beslut om nyemission vilket möjliggjorde att amerikanska New Leaf Venture Partners tillsammans med bland annat de svenska fonderna AP2, AP3, AP4, Handelsbanken och Alfred Berg den 23 maj investerade knappt 140 msek i IRLAB.

Ur IRLAB:s perspektiv är detta en stor framgång och en milstolpe i bolagets utvecklingDe institutionella ägarna har ytterligare validerat kvaliteten i våra projekt och vår arbetsmetodik.

Positiva resultat från Fas IIa med IRL752  

Under våren har en Fas IIa-studie med IRL752 avslutats. Studiens huvudsakliga syfte − primary end-point − var att få information om säkerhet och tolererbarhet i patienter med parkinsons sjukdom och demens.Studien var fyra veckor lång och omfattade 32 patienter.

I juni kunde vi rapportera att IRL752 uppvisar god tolererbar­het i de doser som studerats vilket är en viktig förutsättning för att kunna utveckla substansen vidare i Fas IIb och Fas III och en mil­stolpe i utvecklingen av IRL752.

Nästa steg i utvecklingen av IRL752 är att planera en Fas IIb-studie där effekt ska studeras som primary end-point.

Ny lista och breddad ägarbas  

Styrelsen har fattat beslut om att förbereda bolaget för notering på Stockholmsbörsens huvudlista. I ljuset av detta är det glädjande att det under andra kvartalet tillkom cirka 200 ägare till bolagets redan straka och breda privata ägarbas. Antalet ägare nu överstiger 1 700.

Finansiell kalender

Delårsrapport (Q3) – 14 november 2018

Bokslutskommuniké (Q4) – 27 februari 2019

[mfn_after_post]