IRLAB Bokslutskommuniké 2017

27 februari 2018

[mfn_before_post]

Händelser under perioden 1 oktober – 31 december 2017

 • I oktober erhölls tillstånd från det finska läkemedelsverket och etikprövningsnämnden att inleda Fas II-studien med IRL752 i Finland
 • I oktober inleddes Fas II-studien med IRL752 i Sverige och Finland
 • I november erhöll IRLAB tillstånd från det brittiska läkemedelsverket (MHRA) att genomföra Fas II-studien med IRL790 i Storbritannien

Finansiell översikt för 1 oktober – 31 december 2017

 • Rörelseresultatet uppgick till –12 999 TSEK (–14 608 TSEK)
 • Periodens resultat uppgick till –12 999 TSEK (–14 609 TSEK)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –1,86 SEK (–2,89 SEK)

Finansiell översikt för 1 januari – 31 december 2017

 • Rörelseresultatet uppgick till –54 219 TSEK (–46 053 TSEK)
 • Periodens resultat uppgick till –56 225 TSEK (–42 696 TSEK)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –8,33 SEK (–8,77 SEK)
 • Likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 74 709 TSEK (25 736 TSEK)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 22,14 SEK (20,49 SEK)
 • Genomsnittligt antal anställda var 12 (9) varav 11 (8) inom FoU

VD:s kommentar

Under 2017 presenterade IRLAB positiva kliniska studieresultat för både IRL752 och IRL790. Bolaget noterades på Nasdaq First North Premier och den prekliniska verksamheten breddades och intensifierades. Året avslutades med fokus på de kliniska studierna och förberedelser inför möten med framtida potentiella partners på den så kallade JP Morgan-konferensen i San Francisco som hölls i början av januari 2018. Detta år ser ut att kunna bli än mer aktivt, särskilt avseende resultat från de två Fas II-studier vi avser att avsluta under andra och tredje kvartalet.

VD Nicholas Waters: Under 2018 har vi flera milstolpar att se fram emot. Under våren planerar vi att lansera ytterligare en ny läkemedelskandidat.

2017 enligt plan…

Fas II-studier med IRL752 och IRL790

Våra två ledande forskningsprogram, IRL752 och IRL790, har visat mycket goda resultat i genomförda Fas I- och Ib-studier och har under året drivits framåt med stort engagemang och framgång. Vidare har vår forskning i laboratoriet intensifierats genom nyanställningar och de mycket viktiga aktiviteterna inom Chemical Manufacturing and Controls (CMC) har gett värdefull kunskap, nya patentansökningar, och viktig information inför fortsatta studier. Förberedelserna för tillverkning av aktiv substans, och senare färdigt läkemedel, ligger i fas med de kommande kliniska prövningarna.

Stort intresse för publicerad artikel som påvisar forskningens relevans

Forskningen är fundamentet för IRLAB:s verksamhet. Tack vare förmågan att ta fram effektiva substanser ges möjligheten att skapa stabila projekt som har potential att bli bra läkemedel som många har nytta av. Grunden för forskningen är vår forskningsplattform, ISP. Under 2017 har en publikation om ISP publicerats i den amerikanska tidskriften American Chemical Society. Genom att följa antalet nedladdningar ser vi att det är en av de mest populära artiklarna under året. Att så många är intresserade av vårt synsätt om hur forskning och läkemedelsutveckling ska gå till ger god energi och är ett kvitto på att vi gör rätt saker.

Notering på First North Premier

Från ett finansiellt perspektiv togs under 2017 ett nytt och viktigt kliv genom att vi noterade vår aktie på First North Premier, en notering som möttes av stort intresse och vi fick cirka 2 400 nya aktieägare.

…följt av ett aktivt 2018

Hittills har IRLAB levererat enligt tidigare kommunicerade planer och under 2018 har vi fullt fokus på tre områden; genomföra de två kliniska studierna, intensifiera förberedelserna för vidare studier i Fas II och Fas III och att producera nya läkemedelskandidater med vår forskningsplattform ISP. Baserat på resultat från Fas II-studierna kommer vi även att intensifiera kontakterna med potentiella licenstagare.

Satsning på ytterligare en läkemedelskandidat

I skrivande stund har vi en handfull mycket lovande substanser inom vårt P001-projekt, vilka vi nu detaljstuderar innan vi kan välja vilken av dem vi ska ta vidare mot kliniska studier. Ett arbete som är fullfinansierat. Detta kan ge ännu en möjlighet till ett framgångsrikt läkemedel, samtidigt som det validerar effektiviteten i vår forskningsplattform och organisation.

Resultat av Fas II-studier presenteras andra och tredje kvartalet

En viktig del i IRLAB:s verksamhet är att hitta avsättning för våra projekt. Vår strategi är att detta ska ske efter ”proof of concept”, dvs att vi har kliniskt säkerställda data som visar att substanserna är säkra och har effekt. Under 2018 börjar vi närma oss den tidpunkten genom slutförandet av de första Fas II-studierna. Mot slutet av andra kvartalet räknar vi med att kunna presentera resultat från vår Fas II-studie med IRL752 och under det tredje kvartalet räknar vi med att ha resultat från Fas II-studien med IRL790.

Informera potentiella licenstagare

Vi hoppas därefter kunna se resultaten av det arbete som lagts ned under flera år med att informera potentiella licenstagare om våra projekt. Det är viktigt att välja rätt strategiskt tillfälle att inleda processer för partnerskap och vi hoppas att kunna göra det under det kommande året.

Slutligen vill jag rikta ett tack till alla som har stöttat IRLAB:s utveckling under 2017, inte minst de patienter, anhöriga och läkare som deltagit i våra studier. Ett stort tack även till IRLAB:s engagerade medarbetare, konsulter och aktieägare.

Februari 2018

Nicholas Waters, VD, IRLAB Therapeutics AB 

Finansiell kalender

Kvartalsrapport (Q1) för 2018 – 16 maj 2018

Årsstämma – 16 maj 2018

Halvårsrapport (Q2) för 2018 – 29 augusti 2018

Delårsrapport (Q3) för 2018 – 14 november 2018

[mfn_after_post]