IRLAB avser att genomföra en kapitalanskaffning om cirka 215 MSEK

12 december 2019

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. IRLAB Therapeutics AB (publ) (”Bolaget” eller ”IRLAB”) offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie A till institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”) samt en nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för IRLAB:s aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förväntas att genomföras under första kvartalet 2020. Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) och Zonda Partners som Joint Bookrunners (”Joint Bookrunners”) i samband med den Riktade Nyemissionen.

[mfn_before_post]

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

IRLAB Therapeutics AB (publ) (“Bolaget” eller “IRLAB”) offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie A till institutionella investerare (den “Riktade Nyemissionen”) samt en nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för IRLAB:s aktieägare (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förväntas att genomföras under första kvartalet 2020. Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) och Zonda Partners som Joint Bookrunners (”Joint Bookrunners”) i samband med den Riktade Nyemissionen.

Den Riktade Nyemissionen

Teckningskursen och antalet nyemitterade aktier i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Bolagets avsikt är att anskaffa kapital om cirka 70 MSEK i den Riktade Nyemissionen före transaktionskostnader. Bolaget har vid tidpunkten för detta offentliggörande fått intresseindikationer i den Riktade Nyemissionen från investerare uppgående till 70 MSEK.

Bookbuilding-förfarandet i den Riktade Nyemissionen kommer att påbörjas omedelbart. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln öppnar på Nasdaq First North Premier Growth Market klockan 09:00 CET den 13 december 2019. Den exakta tidpunkten för stängning av Bookbuilding-förfarandet, prissättningen och tilldelning fastställs av Bolaget och Joint Bookrunners. Bolaget kommer att informera om utfallet i ett senare pressmeddelande.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen förväntas genomföras under det första kvartalet 2020. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att vara densamma som i den Riktade Nyemissionen. Företrädesemissionen förväntas inbringa kapital om cirka 145 MSEK före transaktionskostnader och Bolaget har fått indikationer på intresse från investerare i den Riktade Nyemissionen och andra befintliga aktieägare om 145 MSEK.

Bakgrund och motiv för kapitalanskaffningen

Som tidigare meddelats avser IRLAB att fortsätta den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten IRL790 baserat på fördjupad analys av resultatet i Fas IIa-studien. Den fördjupade analysen av Fas IIa-studien gav ytterligare bevis på läkemedelskandidatens förmåga att signifikant och meningsfullt förbättra den dagliga rörelsekvaliteten för Parkinsonpatienter med L-dopa-inducerade dyskinesier (”LIDs”). Därutöver har Bolaget genom en djupare förståelse för de oberoende mätmetoderna som användes i Fas IIa-studien kunnat optimera den kliniska vägen framåt, inklusive utveckling av designen av Fas IIb/III-studien tillsammans med vetenskapliga rådgivare och regulatoriska experter.

Fas IIb/III med IRL790 beräknas starta under första halvåret 2020 och vara en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utvärderar effekten av IRL790 under god ON-tid utan besvärande dyskinesi hos patienter med Parkinsons sjukdom genom användning av standardiserade 24-timmars dagböcker som det primära resultatmåttet.

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad Fas IIb-studie av läkemedelskandidaten IRL752 för att utvärdera effekterna av läkemedelskandidaten på motorfunktionen hos Parkinsonpatienter beräknas starta efter det att Fas IIb/III-studien av IRL790 har påbörjats. Studien kommer att utvärdera fallfrekvens, balans, postural dysfunktion och kognitiv funktion med hjälp av standardiserade skalor som bedömer Parkinsons sjukdom, fallfrekvens och kognitiva funktion.

Den sammanlagda emissionslikviden om cirka 215 MSEK före transaktionskostnader, som tillfaller Bolaget, beräknas vara tillräcklig för att genomföra den planerade Fas IIb/III-studien av IRL790 i sin helhet samt för att finansiera Bolagets löpande verksamhet fram till slutet av andra kvartalet 2022, inklusive förberedelser och genomförande av Fas IIb-studien av IRL752 och forskning genom Bolagets plattform för läkemedelsutveckling ISP.

Villkor för emissionerna
Skälen till avvikelse från nuvarande aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Nyemissionen är att säkerställa finansiering av den planerade Fas IIb/III-studien av IRL790 och den planerade Fas IIb-studien av IRL752 på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Emissionerna förutsätter bland annat att styrelsen för IRLAB, efter att bookbuilding-förfarandet avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 25 april 2019.

I samband med emissionerna har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, iaktta en lock-up-period avseende framtida nyemissioner från idag och fram till 90 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen. Utöver detta, i samband med emissionerna, har styrelsen och ledningen för IRLAB åtagit sig, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte sälja aktier i IRLAB under samma period.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Zonda Partners är Joint Bookrunners och Advokatfirman Vinge samt MAQS Advokatbyrå är legala rådgivare till IRLAB i samband med kapitalanskaffningen.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar