Kommuniké från årsstämma 2021

6 maj 2021

IRLAB Therapeutics AB höll torsdagen den 6 maj 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 197 572 480 kronor, att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel om 480 849 253 kronor ska överföras i ny räkning.                        

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2020 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport avseende 2020.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Gunnar Olsson, Carola Lemne, Lars Adlersson, Rein Piir och Lena Torlegård, samt nyval av styrelseledamoten Martin Nicklasson. Till styrelsens ordförande omvaldes Gunnar Olsson. Styrelsen omfattar således sex styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Det antecknades att Johan Rippe utsetts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 1 685 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 400 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 200 000 kronor.

Till styrelsens revisionsutskott utgår ett arvode på 75 000 kronor till ordförande samt 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott utgår ett arvode om 50 000 kronor till ordföranden samt 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Fastställande av instruktion till valberedningen

Årstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock alltid belasta bolaget med skäliga kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning. Justeringarna i bolagsordningen har huvudsakligen gjorts mot bakgrund av förändringar i lag samt för att Bolaget ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie A och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berätta konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 10 000 000 nya aktier av serie A motsvarande en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till drygt 16 procent eller en ökning av befintligt antal utestående aktier med drygt 19 procent.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

För mer information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på www.irlab.se.