IRLAB:s valberedning föreslår Martin Nicklasson som ny styrelseledamot och lämnar motiverat yttrande

8 april 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att valberedningen lämnat förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2021. Som ny styrelseledamot föreslås Martin Nicklasson. Martin Nicklasson har lång erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin, främst från ledande befattningar inom AstraZeneca, Pharmacia, Biovitrum och Sobi samt som styrelseledamot i flera Life Sciencebolag.

Utöver nyval av Martin Nicklasson som ledamot föreslår valberedningen omval av Gunnar Olsson som ordförande, Carola Lemne som vice ordförande samt Lars Adlersson, Rein Piir och Lena Torlegård som ledamöter. Eva Lindgren har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av revisionsföretaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers som revisor. Valberedningens motiverade yttrande finns att läsa på sidan för årsstämman 2021 på www.irlab.se under fliken Bolagsstyrning där valberedningens förslag återfinns i sin helhet.

Om Martin Nicklasson

Martin Nicklasson, född 1955, har mer än 40 års erfarenhet inom Life Science varav cirka 25 år på ledande befattningar inom AstraZeneca och Kabi Pharmacia, bland annat VD Astra Pain Control AB, VD Astra Hässle AB samt medlem av AstraZenecas koncernledning. VD Biovitrum AB och VD Sobi AB samt mångårig erfarenhet av styrelsearbete inom Life Science i Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Storbritannien och USA.

För mer information

Daniel Johnsson, valberedningens ordförande
Tel: +46 73 687 64 00
E-post: daniel.captech@gmail.com

Gunnar Olsson, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 576 14 02
E-post: gunnar.olsson@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på www.irlab.se.