IRLAB:s läkemedelskandidat mesdopetams Fas I- resultat publicerade i vetenskapliga tidskriften PR&P

25 maj 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att en vetenskaplig artikel som beskriver resultaten för den kliniska fas I-studien med läkemedelskandidaten mesdopetam har publicerats i tidskriften Pharmacology Research & Perspectives (PR&P). Mesdopetam är en dopamin D3-receptorantagonist som nu utvärderas i en internationell Fas IIb/III-studie för behandling av levodopa-inducerade dyskinesier (LIDs) vid Parkinsons sjukdom.

Den vetenskapliga artikeln beskriver den prospektiva, singel-center, randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade Fas I- first-in-human (FIH)-studien med mesdopetam. Studien utvärderade säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik för eskalerande singeldoser och multipla doser av mesdopetam. Slutsatsen var att mesdopetam var säkert och tolererades väl hos friska manliga frivilliga försökspersoner. Farmakokinetisk analys visade på snabb absorption och doslinjär farmakokinetik för mesdopetam vid enstaka och vid upprepade doser. Farmakokinetiken för mesdopetam stöder användning två gånger dagligen för patienter.

”Den publicerade artikeln för mesdopetams Fas I-studie stärker det växande vetenskapliga stödet för läkemedelskandidatens betydande potential vid Parkinsons sjukdom. Publicering av PR&P gör det möjligt för våra studieresultat att nå en bred publik”, säger Susanna Waters, MD och Ph.D., Director of Biology & Biostatistics på IRLAB.

Tidskriften Pharmacology Research & Perspectives (PR&P) publiceras gemensamt av American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET), British Pharmacological Society (BPS) och Wiley. Tidskriften inkluderar främst områdena nya farmakologiska hypoteser, verkningsmekanism, identifiering av målmolekyler och preklinisk och klinisk validering, läkemedelsupptäckt, banbrytande upptäckter inom translationell medicin samt replikationsstudier.

Artikel: Sjöberg F, Waters S, Löfberg B, Sonesson C, Waters N, Tedroff J. A first-in-human oral dose study of mesdopetam (IRL790) to assess its safety, tolerability, and pharmacokinetics in healthy male volunteers. Pharmacol Res Perspect. 2021;9:e00792. https://doi.org/10.1002/prp2.792.

För mer information

Susanna Waters, Director of Biology & Biostatistics
Tel: +46 730 75 77 02
E-post: susanna.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, CMO
Tel: +46 70 760 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på www.irlab.se.