IRLAB:s företrädesemission övertecknad

27 februari 2020

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. Resultatet av företrädesmissionen i IRLAB Therapeutics AB (publ) (”IRLAB” eller ”Bolaget”), där teckningsperioden löpte ut den 25 februari 2020, visar att 4 892 377 A-aktier, motsvarande 90,8 procent av företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 825 213 A-aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad och inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas. IRLAB kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 145 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

”Vi är glada över det starka stöd som både gamla och nya aktieägare visat oss i denna företrädesemission. I kombination med den riktade emissionen som gjordes i december har vi nu finansiella resurser att starta och slutföra de två planerade fas IIb-studierna med mesdopetam (IRL790) respektive IRL752 vid Parkinsons sjukdom. Finansieringen ger oss dessutom förutsättningar att flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista”, säger Nicholas Waters, CEO IRLAB.

Av de 825 213 A-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har 496 334 A-aktier tilldelats i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter distribueras idag den 27 februari 2020. Sådana tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

IRLAB:s ledning och styrelse har sammanlagt tecknat aktier motsvarande cirka 2,2 MSEK i företrädesemissionen. De teckningsrätter som inte kunnat utnyttjas har placerats hos institutionella investerare som utnyttjat dem för att teckna i emissionen.

Genom företrädesemissionen kommer IRLAB:s aktiekapital att öka med 107 774 SEK till 969 968 SEK och antalet aktier kommer att öka med 5 388 711 A-aktier. Antalet aktier i IRLAB kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 48 498 406 (varav 48 418 630 A-aktier och 79 776 B-aktier).

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market omkring den 6 mars 2020. Fram till dess bedrivs handel i BTA.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Zonda Partners är finansiella rådgivare och Advokatfirman Vinge samt MAQS Advokatbyrå är legala rådgivare till IRLAB i samband med företrädesemissionen.