IRLAB:s aktie handlas från idag på Nasdaq Stockholms huvudlista

30 september 2020

IRLAB meddelade idag att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista idag. Nasdaq Stockholms bolagskommitté beslutade den 23 september 2020 att godkänna IRLAB:s ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier av serie A på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Bolagets A-aktier handlas med oförändrat kortnamn, IRLAB A och oförändrad ISIN-kod. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet och Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av listbytet. Prospektet som upprättats av Bolaget i samband med listbytet godkändes och registrerades av Finansinspektionen fredagen den 25 september 2020 och finns tillgängligt på IRLAB:s hemsida, www.irlab.se, samt på Finansinspektionens webplats, www.fi.se.

”Detta är en viktig dag för oss. Att noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista är en viktig milstolpe i vårt bolags utveckling och tillväxt”, sa Nicholas Waters, VD på IRLAB. ”Vi vill förändra livet för patienter med Parkinsons sjukdom och stödet från befintliga och tillkommande ägare via huvudlistan gör det möjligt för oss att nå detta mål.”

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare med anledning av noteringen på Nasdaq Stockholm.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på www.irlab.se.

Citat

"Detta är en viktig dag för oss. Att noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista är en viktig milstolpe i vårt bolags utveckling och tillväxt. Vi vill förändra livet för patienter med Parkinsons sjukdom och stödet från befintliga och tillkommande ägare via huvudlistan gör det möjligt för oss att nå detta mål." Nicholas Waters, VD