IRLAB Therapeutics offentliggör utfall i nyemission – första handelsdag planerad till 28 februari

14 februari 2017

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

IRLAB Therapeutics AB:s (publ) nyemission av aktier, i samband med planerad listning på Nasdaq First North Premier, har rönt ett mycket stort intresse och övertecknats. Bolaget får därmed cirka 2 400 nya aktieägare.

Teckningsperioden i erbjudandet löpte fram till och med 10 februari 2017. Erbjudandet omfattade högst 1 930 000 nya aktier av serie A till en teckningskurs om 60,00 SEK per aktie medförande en emissionslikvid om 115,8 MSEK före emissionskostnader. Det anmälda intresset att teckna aktier uppgick totalt till 149 MSEK.

Avräkningsnotor till de som erhållit aktier kommer att sändas ut med beräknad likviddag den 17 februari 2017.

IRLAB har godkänts för listning av bolagets A-aktier på Nasdaq First North Premier Stockholm. Första handelsdag planeras att bli den 28 februari 2017 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”IRLAB”.

Genom erbjudandet har omkring 2 400 investerare blivit tilldelade aktier i Bolaget.

”Det är glädjande att vår verksamhet och nyemission mött så stort intresse bland såväl nuvarande som tillkommande aktieägare. Vi ser nu med tillförsikt fram emot genomförandet av våra två kliniska Fas II program för IRLAB:s originalprojekt med läkemedelskandidaterna IRL752 och IRL790”

Ander Vedin, Styrelseordförande i IRLAB

Kort om IRLAB
IRLAB bildades 2013 och grundar sin verksamhet på över 20 års forskning som startade redan på 1990-talet, då under ledning av Nobelpristagare Professor Arvid Carlsson. IRLAB fokuserar främst sin forskning på neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet substanser för medicinering vid Parkinsons sjukdom och demenser, för vilka det i dagsläget finns ett behov av nya och förbättrade behandlingsmetoder.

IRLAB har två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, båda med genomförda Fas I-studier i friska frivilliga forskningspersoner, samt ytterligare tre projekt i preklinisk fas. IRLAB har också ett forskningsprogram som syftar till att ta fram läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se där det även går att finna prospekt.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Göteborg KB är legal rådgivare till IRLAB i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut och Avanza Bank AB agerar säljagent i samband med nyemissionen. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information:
Anders Vedin, Ordförande                  Nicholas Waters, VD
Tel: +46 708 76 15 70                         Tel: +46 730 75 77 01
E-post: anders.vedin@irlab.se            E-post: nicholas.waters@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2017 kl.13:00 CET.

VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på IRLAB:s hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.