IRLAB Therapeutics inleder teckningsperiod för nyemission inför listning på Nasdaq First North Premier

30 januari 2017

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

Idag inleds teckningsperioden för IRLAB Therapeutics AB:s (publ) (”IRLAB”) nyemission om 115,8 MSEK. Teckningsperioden pågår fram till den 10 februari 2017. IRLAB är ett forskningsbolag som utvecklar nya, innovativa läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

Teckningsåtaganden har lämnats uppgående till 90,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 78 procent av nyemissionen.

IRLAB har ansökt om listning av IRLAB:s A-aktier på Nasdaq First North Premier Stockholm. Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas första handelsdag att bli den 28 februari 2017 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”IRLAB”.

Baserat på de prekliniska studieresultaten och resultaten i de kliniska Fas I-studier som genomfördes under 2016 har IRLAB valt att genomföra en nyemission för att finansiera Fas II-studier för både IRL752 och IRL790, IRLAB:s två primära läkemedelskandidater. Studierna syftar till att utöver säkerhet, tolerabilitet och val av dos, även utvärdera effekt i patienter. Studierna väntas slutföras under 2018.

Huvuddelen av nettolikviden från nyemissionen, cirka två tredjedelar, planeras att användas till Fas II-studier, och därtill hörande aktiviteter, för IRL752 och IRL790. Resterande tredjedel planeras att användas till att stärka IRLAB:s finansiella ställning och övrig operativ verksamhet, t ex forskningsprogrammet som syftar till att ta fram nya läkemedelskandidater.

Kort om IRLAB
IRLAB bildades 2013 men grundar sin verksamhet på över 20 års forskning som startade redan på 1990-talet, då under ledning av Nobelpristagare Professor Arvid Carlsson. IRLAB fokuserar främst sin forskning på neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet substanser för medicinering vid Parkinsons sjukdom och demenser, för vilka det i dagsläget finns ett behov av nya och förbättrade behandlingsmetoder. I takt med att världens befolkning blir äldre förväntas förekomsten av Parkinsons sjukdom och demenser att öka.

IRLAB har i dagsläget två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, båda med genomförda Fas I-studier i friska frivilliga forskningspersoner, samt tre andra projekt i preklinisk fas. IRLAB har också ett forskningsprogram som syftar till att ta fram ytterligare läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se där det även går att finna prospekt samt anmälningssedel.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Göteborg KB är legal rådgivare till IRLAB i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut och Avanza Bank AB agerar säljagent i samband med nyemissionen.

För mer information:
Nicholas Waters, VD Viktor Siewertz, COO
Tel: +46 730 75 77 01 Tel: +46 727 10 70 70
E-post: nicholas.waters@irlab.se E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Viktig information
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som kommer godkännas av Finansinspektionen och hållas tillgängligt på IRLAB:s hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.