IRLAB Therapeutics har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

23 september 2020

IRLAB Therapeutics AB (”IRLAB” eller “Bolaget”) meddelade idag att Nasdaq Stockholms bolagskommitté den 22 september 2020 beslutat att godkänna IRLAB:s ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier av serie A på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Bolagets aktier av serie A handlas för närvarande på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet IRLAB A.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista förväntas bli onsdagen den 30 september 2020, och sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas bli tisdagen den 29 september 2020.

Bolagets aktier av serie A kommer att handlas med oförändrat kortnamn (IRLAB A) och ISIN-kod (SE0012675361). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet och Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av listbytet.

”Noteringen av IRLAB på Nasdaq Stockholms huvudlista medför ökad synlighet och transparens och är en kvalitetsstämpel för vår organisation och verksamhet. Vi ser detta som ett väsentligt steg på vägen mot att bli ett internationellt välrenommerat läkemedelsutvecklingsbolag”, säger Nicholas Waters, VD.

Prospekt

IRLAB har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av Bolagets aktier av serie A på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen och offentliggöras på IRLAB:s hemsida, www.irlab.se, omkring fredagen den 25 september 2020.

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare med anledning av noteringen på Nasdaq Stockholm.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 september 2020 kl. 15:15 CET.

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Citat

"Noteringen av IRLAB på Nasdaq Stockholms huvudlista medför ökad synlighet och transparens och är en kvalitetsstämpel för vår organisation och verksamhet. Vi ser detta som ett väsentligt steg på vägen mot att bli ett internationellt välrenommerat läkemedelsutvecklingsbolag." Nicholas Waters, VD