IRLAB Therapeutics genomför riktad emission om 130 miljoner kronor

18 december 2020

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Styrelsen för IRLAB Therapeutics AB (”IRLAB” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020 beslutat om en riktad nyemission av 3 250 000 aktier av serie A till en teckningskurs om 40 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Bolaget tillförs genom Nyemissionen 130 000 000 kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 3,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under de senaste 15 handelsdagarna fram till och med den 18 december 2020. Nyemissionen har tecknats av bland annat Unionen, Fjärde AP-fonden, Daniel Johnsson genom Quiq Holding AB, Nyenburgh Holding, Andra AP-fonden och Handelsbanken Fonder.

”Efter ett framgångsrikt år med en IND godkänd i USA, start av fas IIb-studie med mesdopetam och notering på Nasdaq Stockholms huvudlista kommer IRLAB att gå in i 2021 med stärkt finansiell ställning. Ett utökat institutionellt ägande och en större kassa ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla bolaget i högre tempo”, säger Gunnar Olsson, styrelseordförande.

”Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att öka takten i våra kliniska studier och påskynda förberedelsearbetet för fas III-studier, allt för att minimera tiden till lansering av färdiga läkemedel. Både mesdopetam och pirepemat-programmen adresserar stora medicinska behov, med betydande potentiell nytta för patienter och övriga intressenter”, säger Nicholas Waters, VD.

Emissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra ett ökat institutionellt ägande samt att möjliggöra större investeringar i bolagets kliniska projekt i syfte att påskynda genereringen av studieresultat samt att inleda förberedelserna för nästa utvecklingsfas. Denna riktade emission har dessutom av styrelsen ansetts vara en möjlighet att på marknadsmässiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 48 498 406 till 51 748 406 aktier, varav 51 668 630 aktier är av serie A och 79 776 aktier är av serie B, samt att Bolagets aktiekapital ökar från 969 968,12 kronor till 1 034 968,12 kronor. Nyemissionen innebär en ökning av antalet utestående aktier och röster i förhållande till det totala antalet utestående aktier respektive röster i Bolaget efter Nyemissionen (utspädning) om cirka 6,3 procent.

Rådgivare

Zonda Partners AB har varit Sole Bookrunner, MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare till IRLAB och Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare till Zonda Partners AB i samband med Nyemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut för Nyemissionen.

Denna information är sådan som IRLAB Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-18 19:10 CET.

För mer information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01; E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO
Tel: +46 (0)727 10 70 70; E-post: 
viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på www.irlab.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i IRLAB i någon jurisdiktion, varken från IRLAB, Zonda Partners AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. IRLAB har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-medlemsstaterna och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas i samband med Nyemissionen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar IRLAB aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativutveckling. Ord såsom ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Citat

"Efter ett framgångsrikt år med en IND godkänd i USA, start av fas IIb-studie med mesdopetam och notering på Nasdaq Stockholms huvudlista kommer IRLAB att gå in i 2021 med stärkt finansiell ställning. Ett utökat institutionellt ägande och en större kassa ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla bolaget i högre tempo." Gunnar Olsson, styrelseordförande
"Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att öka takten i våra kliniska studier och påskynda förberedelsearbetet för fas III-studier, allt för att minimera tiden till lansering av färdiga läkemedel. Både mesdopetam och pirepemat-programmen adresserar stora medicinska behov, med betydande potentiell nytta för patienter och övriga intressenter." Nicholas Waters, VD