IRLAB Therapeutics ansöker om listning på Nasdaq First North Premier och offentliggör prospekt

25 januari 2017

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

25 januari 2017

IRLAB Therapeutics AB (publ) (”IRLAB”) är verksamt inom forskning och utveckling av läkemedel mot sjukdomar i hjärnan, med fokus på Parkinsons sjukdom samt demens. IRLAB har två läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, som har genomgått kliniska Fas I-studier, tre projekt i preklinisk fas samt ett forskningsprogram som syftar till att ta fram ytterligare läkemedelskandidater. I samband med listningen genomförs en nyemission på 115,8 MSEK för att genomföra Fas II studier med IRL752 och IRL790, samt de prekliniska forskningsprogrammen. Med anledning av denna nyemission (”Erbjudandet”) offentliggör IRLAB idag ett prospekt. IRLAB har även ansökt om listning av IRLAB:s A-aktier på Nasdaq First North Premier Stockholm.

Kort om Erbjudandet och prospektet

  • Erbjudandet omfattar emission av nya aktier till ett högsta belopp om 115,8 MSEK, vilket motsvarar högst 1 930 000 nya A-aktier till teckningskursen 60 SEK per aktie.
  • Teckningsåtaganden har lämnats uppgående till 90,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 78 procent av Erbjudandet.
  • Nyemissionen genomförs för att ge förutsättningar att genomföra s.k. Fas II-studier för både IRL752 och IRL790. Dessa är planerade att inledas under sommaren 2017. Dessutom är syftet att finansiera ytterligare preklinisk forskning för att kontinuerligt ta fram nya läkemedelskandidater.
  • Anmälningsperioden för teckning av aktier i Erbjudandet beräknas löpa under perioden 30 januari – 10 februari 2017.
  • Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas första handelsdag bli omkring den 28 februari 2017.
  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till professionella investerare i Sverige och internationellt.
  • Prospektet finns att ladda ned via www.irlab.se, www.stockholmcorp.se samt www.aqurat.se och kommer även att finnas tillgängligt via Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Kort om IRLAB
IRLAB bildades 2013 men grundar sin verksamhet på forskning som startade redan på 1990-talet, då under ledning av Nobelpristagare Professor Arvid Carlsson. IRLAB fokuserar främst sin forskning på neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet substanser för medicinering vid Parkinsons sjukdom och demenser, för vilka det i dagsläget finns ett behov av nya och förbättrade behandlingsmetoder.

IRLAB har i dagsläget två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, båda med genomförda Fas I-studier i friska frivilliga forskningspersoner, samt tre andra projekt i preklinisk fas. IRLAB har också ett forskningsprogram som syftar till att ta fram ytterligare läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen.

IRL752 och IRL790 är utvecklade för att behandla symtom vid Parkinsons sjukdom. I nästa steg är ambitionen att utveckla substanser med effekt på symtom vid Alzheimers sjukdom och ADHD, även det sjukdomar som genomgripande påverkar patienters och anhörigas vardag.

IRL752 och IRL790, har uppvisat mycket goda resultat från prekliniska studier och genomgått kliniska Fas I-studier hos friska frivilliga forskningspersoner. De prekliniska djurstudier som genomförts visar på effekter mot flera olika symtom vilket tydligt särskiljer IRLAB:s läkemedelskandidater från nuvarande behandlingsalternativ. Båda substanserna har förutom effekt på symtom, enligt IRLAB, även potential att modifiera sjukdomsförloppet, att bromsa försämringen över tid, vilket är en ytterst önskvärd effekt.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB. För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

Kort om IRL752
IRL752 är framtagen för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom (PD-D) och har, i prekliniska djurstudier, visat sig höja halterna av signalämnen såsom dopamin, noradrenalin och acetylkolin specifikt i hjärnbarkens nervkopplingar. IRLAB menar att de prekliniska forskningresultaten visar potential att förbättra de kognitiva, och känslomässiga störningar som patienter med demens kan uppleva. IRL752 utvecklas nu för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom (PD-D) och, som ett andra mål, för beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens (BPSD) vid Alzheimers sjukdom.

Eftersom IRL752 i djurstudier uppvisat såväl minnesförstärkande, antidepressiva och antipsykotiska egenskaper ger substansen möjlighet att samtidigt behandla flera symtom vid demens än dagens behandlingsalternativ.

Kort om IRL790
IRL790 är framtagen för behandling både av ofrivilliga överrörelser till följd av behandling med levodopa (PD-LID), och psykoser vid Parkinsons sjukdom (PD-P). IRL790 har i de prekliniska djurstudier som genomförts minskat de ofrivilliga överrörelser som uppstår efter en tids behandling med levodopa. Dessutom har IRL790, i dessa studier, uppvisat antipsykotiska effekter. IRLAB menar att IRL790 därmed har möjlighet att samtidigt behandla flera symtom vid Parkinsons sjukdom.

Bakgrund och motiv
Under 2015 gick IRL752 och IRL790 in i klinisk fas (studier med friska forskningspersoner), då Fas I-studier för både IRL752 och IRL790 inleddes. Under 2016 slutfördes Fas I-studierna. Båda substanserna visade på god säkerhet och tolerabilitet i friska forskningspersoner. IRLAB bedömer att de hittills genomförda kliniska studierna utgör en god grund för vidare utveckling av de båda läkemedelskandidaterna. Läkemedelsverket gav i november 2016 IRLAB tillstånd att påbörja en Fas Ib säkerhets- och tolerabilitetsstudie i patienter med Parkinsons sjukdom för IRL790. Studien förväntas slutförd under Q1 2017.

Baserat på de prekliniska studieresultaten och resultaten i de kliniska Fas I-studier som genomfördes under 2016 planeras därför att inleda Fas II-studier för både IRL752 och IRL790 under 2017. Dessa studier syftar till att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, doser och effekt i patienter.

IRLAB bedriver kontinuerligt en aktiv marknadsföring av sina projekt med målet att nå en utlicensiering efter Fas II, och senast i Fas III, med något internationellt läkemedelsbolag som kan bidra med både finansiering och expertis till den sista utvecklingsfasen (Fas III) och så småningom kommersialisering av läkemedlen. Vid positiva resultat i Fas II-studierna förväntas intresset för IRL752 och IRL790 från potentiella partners vara stort och ge goda förutsättningar till fördelaktiga avtal för IRLAB.

IRLAB avser att använda nettolikviden från Erbjudandet enligt följande prioritetsordning och omfattning: Största delen, 2/3, av likviden planeras att användas till Fas II-studier, och därtill hörande aktiviteter, för IRL752 och IRL790. Resterande 1/3, planeras att användas till övrig operativ verksamhet och att stärka IRLAB:s finansiella ställning.

Erbjudandet
Erbjudandet omfattar emission av nya A-aktier till ett högsta belopp om 115,8 MSEK, vilket motsvarar högst 1 930 000 A-aktier till den bestämda teckningskursen om 60 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts av IRLAB:s styrelse i samråd med dess finansiella rådgivare Stockholm Corporate Finance.

Teckningsåtaganden har lämnats uppgående till 90,8 MSEK vilket motsvarar cirka 78 procent av Erbjudandet.

Anmälningsperioden för teckning av aktier i Erbjudandet beräknas löpa under perioden 30 januari – 10 februari 2017.

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till professionella investerare i Sverige och internationellt.

Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas första handelsdag bli omkring den 28 februari 2017 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”IRLAB”.

IRLAB:s större ägare samt styrelse och ledande befattningshavare har förbundit sig till lock up-åtaganden under en period om 6 månader efter listningen.

 

Indikativ tidplan
Anmälningsperiod 30 januari – 10 februari 2017
Likviddag 17 februari 2017
Första dag för handel 28 februari 2017

Aktiestruktur
Antalet aktier före Erbjudandet uppgår till 5 069 939 aktier, varav 4 998 388 A-aktier och 71 551 B-aktier. Erbjudandet kan komma att medföra att antalet A-aktier ökar med högst 1 930 000 till sammanlagt högst 6 928 388 och att det totala antalet aktier ökar till högst 6 999 939, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 27,57 procent av det totala antal aktier. Vid fullt utnyttjande av utestående 39 355 teckningsoptioner, ökar antalet A-aktier med ytterligare 39 355, till sammanlagt högst 6 967 743 och det totala antalet aktier till högst 7 039 294.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Göteborg KB är legal rådgivare till IRLAB i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Avanza Bank AB agerar säljagent i samband med Erbjudandet.

För mer information:
Nicholas Waters, VD

Tel: +46 730 75 77 01

E-post: nicholas.waters@irlab.se

Övrigt
IRLAB:s styrelse har ansökt om listning av IRLAB:s A-aktier på Nasdaq First North Premier Stockholm och har anlitat FNCA Sweden AB som Certified Adviser.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se respektive www.fnca.se.

VIKTIG INFORMATION

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på www.irlab.se. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.