IRLAB Therapeutics AB:s (publ) har godkänts för notering på First North Premier

10 februari 2017

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

IRLAB Therapeutics AB:s (publ) (”Bolaget” eller ”IRLAB”) har godkänts för notering på First North Premier, villkorat av att IRLAB uppfyller spridningskravet.

Intresset har varit stort för den pågående emissionen om 115,8 MSEK, som tidigt var övertecknad och som avslutas idag den 10 februari 2017.

IRLAB har ansökt om listning av IRLAB:s A-aktier på Nasdaq First North Premier Stockholm. Bolagets ansökan har idag den 10 februari 2017 godkänts. Beslutet är villkorat av att spridningskravet uppfylls i enlighet med First North Nordic Rulebook.

Första handelsdag planeras att bli den 28 februari 2017 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”IRLAB”.

Kort om IRLAB
IRLAB bildades 2013 men grundar sin verksamhet på över 20 års forskning som startade redan på 1990-talet. IRLAB fokuserar sin forskning på neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet substanser för medicinering vid Parkinsons sjukdom och demenser.

IRLAB har två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, båda med genomförda Fas I-studier i friska frivilliga forskningspersoner, samt ytterligare tre projekt i preklinisk fas. IRLAB har också ett forskningsprogram som syftar till att ta fram läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se där det även går att finna prospekt samt anmälningssedel.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Göteborg KB är legal rådgivare till IRLAB i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut och Avanza Bank AB agerar säljagent i samband med nyemissionen. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information:
Nicholas Waters, VD
Viktor Siewertz, COO
Tel: +46 730 75 77 01
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: nicholas.waters@irlab.se     
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 14:15 CET.

Viktig information
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som godkänts av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på www.irlab.se samt på www.fi.se.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.