IRLAB Therapeutics AB (publ) rapporterar positiva resultat från kliniska Fas 1-studier för IRL752 och ingår avtal om att genomföra Fas 2-studier

16 mars 2017

16 mars 2017

IRLAB är ett forskningsbolag med målet att ta fram nya effektiva läkemedel mot sjukdomar i det centrala nervsystemet, främst Parkinsons sjukdom. IRLAB:s primära läkemedelskandidater är IRL752, inriktad på demens vid Parkinsons sjukdom, och IRL790, inriktad på ofrivilliga rörelser och psykoser vid Parkinsons sjukdom.

Positiva resultat från kliniska Fas 1-studier

Slutrapporten för Fas 1-studien för IRL752 som genomfördes under 2016 är nu klar och resultaten är goda. Studien, som genomförts vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, omfattade 16 + 24 friska forskningspersoner och genomfördes dels med stigande engångsdoser, dels med upprepade doser under 7 dagar. Studierna var randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade. Syftet var att bedöma substansens säkerhet, tolererbarhet och dess farmakokinetiska egenskaper. I engångsdosstudien gavs ökande doser upp till 350 mg till friska forskningspersoner. I flerdosstudien gavs upp till 750 mg/dygn. Inga kliniskt signifikanta biverkningar rapporterades.

Studieresultaten visar att IRL752 är vältolererad och har mycket god säkerhetsprofil. Substansen gav inga oönskade effekter på vitala funktioner eller utslag i de laboratorieanalyser som ingått i studien.

IRL752 uppvisar förväntad doslinjär farmakokinetik. Födointag påverkar inte upptag och distribution av substansen i kroppen. De koncentrationer av IRL752 som uppmätts i blodet efter doser som getts överstiger de koncentrationer som bedöms krävas för effekt vid de sjukdomstillstånd som skall studeras i kommande Fas 2-studier. Detta är en mycket god förutsättning för den fortsatta utvecklingen av IRL752.

I prekliniska djurstudier har tidigare visats att IRL752 höjer halterna av signalämnen såsom dopamin, noradrenalin och acetylkolin i främre hjärnbarkens nervkopplingar. IRL752 har också uppvisat minnesförstärkande, antidepressiva och antipsykotiska effekter. IRLAB utvecklar därför IRL752 för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom och, som ett andra mål, för beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens (BPSD) vid Alzheimers sjukdom.

Ingår avtal med CRO om att förbereda och genomföra Fas 2-studie

Med stöd av de lovande prekliniska forskningsresultaten och de starka resultaten från Fas 1-studien har IRLAB nu ingått avtal med den kliniska forskningsorganisationen Clinical Trial Consultants AB (CTC) i planeringsarbetet och för genomförandet av Fas 2-studien. Denna beräknas påbörjas under Q3 2017 och ämnar rekrytera patienter med mild till måttlig demens vid Parkinsons sjukdom.

Joakim Tedroff, IRLAB:s medicinska chef (CMO), kommenterar

Resultaten från Fas 1-studien är lovande för den fortsatta utvecklingen av IRL752 för behandling av demenssjukdomar. Substansens goda säkerhet och tolererbarhet hos friska försökspersoner är förenligt med resultat från de prekliniska studier som tidigare genomförts med IRL752. Genom att selektivt påverka hjärnbarkens funktioner kan IRL752 förstärka kognitiva funktioner utan att ge de dosbegänsande biverkningar som förknippas med idag använda psykoaktiverande läkemedel som t.ex. ritalin och kolinesterashämmare.

Vi går nu vidare med att studera säkerhet, tolererbarhet och effekter av IRL752 vid behandling av patienter med Parkinsons sjukdom drabbade av demenssymptom, ett område där det idag inte finns effektiva behandlingsalternativ. Vi är också glada över att kunna fortsätta vårt goda samarbete med CTC i Uppsala som framgångsrikt utfört Fas 1-studien på friska forskningspersoner.

För mer information:

Nicholas Waters, VD                
Tel: +46 730 75 77 01               
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, COO
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017 kl. 14:30 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier. 

Kort om IRLAB

IRLAB bildades 2013 och grundar sin verksamhet på över 20 års forskning som startade redan på 1990-talet, då under ledning av Nobelpristagare Professor Arvid Carlsson. IRLAB fokuserar främst sin forskning på neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet substanser för medicinering vid Parkinsons sjukdom och demenser, för vilka det i dagsläget finns ett behov av nya och förbättrade behandlingsmetoder.

IRLAB har två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, båda med genomförda Fas I-studier i friska frivilliga forskningspersoner, samt ytterligare tre projekt i preklinisk fas. IRLAB har också ett forskningsprogram som syftar till att ta fram läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se