IRLAB stärker patentskydd för Fas IIb/III läkemedelskandidaten mesdopetam

8 december 2020

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att World Intellectual Property Organization, WIPO, har offentliggjort en ny patentansökan för läkemedelskandidaten mesdopetam (IRL790). Detta substanspatent (eng. composition of matter) kan komma att förlänga marknadsexklusiviteten för mesdopetam med upp till åtta år jämfört med dagens patentskydd. I samband med publikationen av IRLAB:s patentansökan publicerade WIPO även en nyhetsgranskningsrapport (och ett patenterbarhetsutlåtande.). Mesdopetam utvärderas nu i en klinisk Fas IIb/III-studie för behandling av levodopainducerade dyskinesier, PD-LIDs, vid Parkinsons sjukdom med målet att öka s.k. ”good ON-tid”.

Som en del av IRLAB:s kontinuerliga immaterialsrättsliga-arbete har bolaget ansökt om ett patent för att stärka det strategiska IP-skyddet av mesdopetam. Läkemedelskandidaten mesdopetam har tidigare blivit beviljat patent i alla viktiga marknader globalt. Denna nya patentansökan avser bland annat ett nytt salt av mesdopetam som är avsett att ingå i den slutliga läkemedelsprodukten. Från WIPO:s nyhetsgranskningsrapport (ISR) och patenterbarhetsutlåtande (WO) framkommer att det nya saltet i patentansökan uppfyller de tre nödvändiga kraven; nyhet, uppfinningshöjd och industriell användbarhet.

”Den nu offentliggjorda patentansökan är en del av vår löpande strategi att stärka det immaterialrättsliga skyddet för våra läkemedelskandidater, utvecklingsportfölj och innovationer. Om denna nya patentansökan för mesdopetam beviljas i de kommande nationella ansökningsfaserna kan mesdopetam komma att skyddas av två starka patentfamiljer in på 2040-talet, vilket gynnar både patienter och andra intressenter”, säger Nicholas Waters, VD på IRLAB.

Den pågående kliniska Fas IIb/III-studien med mesdopetam är en randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad studie med syfte att utvärdera effekten av mesdopetam i patienter med Parkinsons sjukdom drabbade av dagliga besvärande dyskinesier. Studien har startat i USA och parallella ansökningsprocesser till regulatoriska myndigheter och etikkommittéer pågår i utvalda europeiska länder.

För mer information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om mesdopetam

Mesdopetam (IRL790) är en dopamin D3-receptor antagonist under utveckling för behandling av PD-LIDs, ofrivilliga och besvärande överrörelser som ofta följer behandling med levodopa, och PD-P, psykos vid Parkinsons sjukdom. I prekliniska och initiala kliniska studier minskar mesdopetam ofrivilliga överrörelser som uppträder efter behandling med levodopa. Analys av data från den nyligen genomförda Fas IIa-studien visade en dosberoende förbättring av detta mått, där patienter behandlade med mesdopetam 7,5 mg två gånger dagligen, i genomsnitt uppnådde 5,6 timmars längre “Good ON” jämfört med 1 timme för placebo gruppen (p<0,002). I prekliniska studier har mesdopetam dessutom visat antipsykotiska egenskaper. IRLAB anser att mesdopetam således har potential att samtidigt behandla både besvärande dyskinesier och psykos vid Parkinsons sjukdom.

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på www.irlab.se.

Citat

"Den nu offentliggjorda patentansökan är en del av vår löpande strategi att stärka det immaterialrättsliga skyddet för våra läkemedelskandidater, utvecklingsportfölj och innovationer. Om denna nya patentansökan för mesdopetam beviljas i de kommande nationella ansökningsfaserna kan mesdopetam komma att skyddas av två starka patentfamiljer in på 2040-talet, vilket gynnar både patienter och andra intressenter." Nicholas Waters, VD