IRLAB publicerar inspelat anförande och bolagspresentation inför digital årsstämma

5 maj 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att en videoinspelning inför den digitala årsstämman 2021 finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.irlab.se. Videoinspelningen omfattar ett anförande från styrelseordföranden, presentation av den föreslagna styrelseledamoten samt en bolagspresentation. Videon avser att ge information till aktieägare som underlag för den digitala poströstning som pågår till och med den 5 maj 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av Covid-19 och i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet kommer, som meddelats tidigare, stämman i år att hållas utan fysisk närvaro.

Deltagande vid årsstämman sker istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, vilket finns tillgängligt på www.irlab.se under Bolagsstyrning eller via följande länk: www.bit.ly/IRLAB-AGM21.

För mer information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01, E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO
Tel: +46 (0)727 10 70 70; E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på www.irlab.se.