IRLAB offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

25 september 2020

IRLAB Therapeutics AB (”IRLAB” eller “Bolaget”) (IRLAB är för närvarande listat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet IRLAB A) meddelade den 23 september 2020 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté beslutat att godkänna IRLAB:s ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier av serie A på Nasdaq Stockholms huvudlista. Prospektet som upprättats av Bolaget i samband med listbytet godkändes och registrerades av Finansinspektionen idag den 25 september 2020 och finns nu tillgängligt på IRLAB:s hemsida, www.irlab.se, samt på Finansinspektionens webplats, www.fi.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista förväntas bli onsdagen den 30 september 2020, och sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas bli tisdagen den 29 september 2020.

Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet och Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av listbytet.

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare med anledning av noteringen på Nasdaq Stockholm.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.