IRLAB meddelar förändring av aktiekapital och antal aktier efter registrerad riktad emission

29 januari 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att antalet aktier och röster har förändrats med anledning av den riktade emission (”Nyemissionen”) som beslutades av styrelsen i december 2020.

Genom registreringen av Nyemissionen har antalet aktier av serie B samt antalet röster i IRLAB ökat med 3 250 000 aktier och röster. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 51 748 406 röster och aktier, varav 51 668 630 aktier är av serie A och 79 776 aktier är av serie B. Både aktier av serie A och av serie B berättigar till en röst. 

Informationen är sådan information som IRLAB Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-29 19:00 CET.

För mer information

Viktor Siewertz, CFO
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på www.irlab.se.