IRLAB delårsrapport januari – juni 2020

26 augusti 2020

Väsentliga händelser under andra kvartalet (1 apr – 30 juni 2020)

  • I maj publicerades två vetenskapliga artiklar som beskriver mesdopetams (IRL790) farmakologi i den välrenommerade tidskriften JPET.
  • I maj hölls bolagets årsstämma i Göteborg.
  • I juni fastställdes studiedesignen med mesdopteams Fas IIb/III-studie vid Parkinsons sjukdom vars målsättning är att dokumentera förbättringar i patienternas rörelseförmåga genom minskning av ofrivilliga överrörelser (LIDs).

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • I juli accepterades och publicerades en vetenskaplig artikel som beskriver den unika farmakologiska profilen av IRL752 i tidskriften JPET.
  • I augusti meddelade Världshälsoorganisationen (WHO) att IRL752 föreslås få det unika INN-namnet pirepemat. Även här drar WHO slutsatsen att IRL752 är helt unik i sin verkningsmekanism varför IRL752 tilldelats ett unikt generiskt namn som kan komma att markera en helt ny substansklass. Detta visar på innovationskraft och bredd i vår läkemedelsutveckling baserat på vår teknologiplattform ISP.

Finansiell översikt för perioden

apr – jun 2020 apr – jun 2019 jan – jun 2020 jan–jun 2019 jan – dec 2019
Rörelseresultat –26 103 –30 395 –45 164 –48 043 –95 848
Periodens resultat –26 154 –30 466 –45 272 –48 189 –96 120
Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare –0,54 –0,75 –0,97 –1,19 –2,37
Antal aktier vid periodens slut, inkl. tecknade ännu ej registrerade samt fondemission 48 498 406 40 499 695 48 498 406 40 499 695 43 109 695
Likvida medel 201 784 91 594 201 784 91 594 110 527
Eget kapital per aktie 5,61 4,06 5,61 4,06 4,22
Genomsnittligt antal anställda 19 19 19 16 17
varav inom FoU 17 17 17 15 16

 

VD:s kommentar

IRLAB fortsätter att stärka sin position genom framträdande insatser inom forsknings- och utvecklingsarbetet. De två artiklarna om mesdopetam respektive pirepemat, som nyligen publicerades i den högt rankade tidskriften Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics (JPET) visar på bolagets vetenskapliga höjd, bredd och styrka. Vidare föreslår WHO unika generiska namn (INN) för både IRL752 och IRL790, vilket understryker vårt nytänkande angreppssätt för behandling av Parkinsons sjukdom och läkemedelskandidaternas first-in-class potential. Verklig förbättring för patienter görs genom förverkligande av nya idéer som leder till nya och banbrytande forskningsresultat för potentiellt nya läkemedel som kan komma att göra stor skillnad för patienterna.

WHO ser unik verkningsmekanism

Både IRL790 och IRL752 har nu blivit tilldelade ett International Prioprietary Name (INN) – IRL790 kommer att kallas mesdopetam och IRL752 kommer att kallas pirepemat. Det viktiga och unika med WHO:s oberoende bedömning är att båda våra läkemedelskandidater har nya angreppssätt och representerar helt nya klasser av CNS-läkemedel. Detta är både en bekräftelse på innovationsförmågan hos IRLAB och styrkan i vår forskningsplattform ISP. Det ger hopp om att våra substanser kommer att kunna förbättra behandlingen av Parkinsons sjukdom. Att IRLAB genererat två nya läkemedelsklasser är en stor framgång och indikerar att de två läkemedelskandidaterna har potential att bli first-in-class behandlingar vid Parkinsons sjukdom.

Publikationers viktiga roll

Vår publikationsstrategi har lett till att flera artiklar under senare tid publicerats i högt rankade vetenskapliga tidskrifter. Vår mesdopetam-artikel imponerade inte bara på panelen som gjorde den vetenskapliga bedömningen utan valdes även ut till att visas på omslaget av tidskriftens julinummer. Extern validering genom publicering av våra studier i högt rankade tidskrifter som JPET, Movement Disorders och Nature’s npj Parkinson’s Disease når ut till en bred publik av olika viktiga intressenter i vår bransch och skapar intresse för vår verksamhet. Det är något vi märker i våra fortlöpande kontakter med omvärlden, exempelvis andra företag och ledande forskare. Vår publikationsstrategi har utformats för att ge största visibilitet för vårt bolag och våra läkemedelskandidater, vilket stärker vår position och ökar attraktionskraften för olika former av samarbeten.

Kommande kliniska studier

Strategierna för den kommande Fas IIb/III-studien med mesdopetam vid ofrivilliga överrörelser (LIDs) och Fas IIb-studien med IRL752 (pirepemat) för att förbättra balans och minska risken för fall vid Parkinsons sjukdom har nu utarbetats i samråd med ledande kliniker och samarbeten med välrenommerade globala kontraktsforskningsbolag har inletts för genomförandet av våra studier. Vi kommer i närtid slutföra arbetet med ansökningshandlingar till regulatoriska myndigheter och etiska kommittéer inför starten av Fas IIb/III-studien med mesdopetam.

Covid-19

Vi följer utvecklingen av pandemin noga och utvärderar löpande risker för vår interna verksamhet och våra kommande kliniska studier. Det är viktigt att sätta patientsäkerhet i första rummet i vår verksamhet. Hittills har inga direkta eller indirekta effekter av pandemin givit någon betydande påverkan på genomförandet av våra planer. Bolagets samlade resande för genomförande av fysiska möten har dock minskat och istället har arbetet bedrivits med virtuella verktyg vilket fungerat bra.

Resultat och finansiell ställning

Resultatet och kassaflödet under det första halvåret 2020 blev något bättre än under samma period 2019, främst beroende på lägre kostnader för kliniska studier. Vi har en kassa på 202 MSEK som ger oss möjlighet att genomföra de planerade Fas IIb/III respektive Fas IIb-studierna med mesdopetam och pirepemat (IRL752). Arbetet med listbyte är nu inne i en intensiv period med målet att utmynna i en notering på Stockholmsbörsens huvudlista under innevarande år.

Nicholas Waters, VD IRLAB Therapeutics AB
Göteborg, augusti 2020

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – september (Q3) 2019       11 november 2020

Bokslutskommuniké (Q4) 2020                          24 februari 2021