IRLAB – Beslut vid årsstämma 2017

16 maj 2017

IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma 2017 avhölls idag tisdagen den 16 maj på Wallenberg konferenscenter i Göteborg. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Disposition av bolagets resultat

Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman. Detta innebär att det till årsstämmans förfogande stående beloppet, uppgående till 174 179 352 kr, i sin helhet skall överföras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Arvode

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 200 000 kr till styrelsens ordförande och 80 000 kr till envar av övriga ledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till styrelseledamöter nyvaldes Lars Adlersson, Gunnar Olsson och Hans-Olov Olsson och omvaldes Eva Lindgren, Rein Piir, Jacob Testor och Anders Vedin. Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Vedin. Hans-Peter Ostler hade avböjt omval. Som revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Rippe.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär huvudsakligen att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande.

Instruktion för valberedningens arbete

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att den instruktion för valberedningens arbete som fastställdes vid extra bolagsstämma den 30 november 2016 ska gälla oförändrad tillsvidare.

Nicholas Waters, VD

16 maj 2017

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, COO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Kort om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har för närvarande två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, med genomförda kliniska Fas I-studier, samt ytterligare tre projekt i preklinisk fas. IRLAB:s forskning syftar till att regelbundet ta fram nya läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se