Annual General Meeting 2020

Årsstämman 2020 hölls den 7 maj kl 14.00 i Göteborg

Kallelse, protokoll från stämman samt andra dokument avseende stämman finns tillgängliga nedan.

Det traditionella VD-anförandet ersattes med en förinspelad videoupptagning och finns tillgänglig nedan samt på IRLAB:s YouTube-kanal som finns på följande länk: https://bit.ly/IRLAB-YOUTUBE-CHANNEL

Presentation som används i anförandet hittas här.

Årsstämman sändes också live via YouTube. Videoupptagningen återfinns på bolagets YouTube-kanal eller direkt via följande länk: https://youtu.be/6fnky2mt9H8

The Annual General Meeting 2020 was held on May 7 at 14.00 in Gothenburg, Sweden.

Summoning, meeting minutes and other related documents is found below.

CEO presentation and video recording from the AGM (both in Swedish) is available at IRLAB’s YouTube channel which is found here: https://bit.ly/IRLAB-YOUTUBE-CHANNEL

Dokument tillgängliga före årsstämman / Documents available prior to the Annual General Meeting:

IRLAB – Kallelse till årsstämma 2020 (summoning to AGM 2020, in Swedish only)

Fullmakter (Power of attorneys)

IRLAB – Fullmaktsformulär årsstämma IRLAB 2020 (power of attorney template, in Swedish only)

Blanketter för förhandsröstning och för att ge fullmakt till Computershare enligt enligt den lag som trädde ikraft den 15 april 2020 återfinns ovan.

Övriga dokument (Other documents)

IRLAB – Valberedningens motiverade yttrande till stämma 2020 (nomination committees proposal, in Swedish only)

IRLAB – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (guidelines for remuneration to management, in Swedish only)

IRLAB – Instruktion för valberedningen (instruction for the nomination committee, in Swedish only)

IRLAB – Revisorns yttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare (auditors about remuneration to management, in Swedish only)

IRLAB – Årsredovisning 2019 (annual report, in Swedish only)

Dokument från årsstämman/Documents from the annual general meeting:

Pressmeddelande: Kommuniké från årsstämma 2020 i IRLAB Therapeutics AB

Press release: Report from the Annual General Meeting of IRLAB Therapeutics AB

IRLAB – Minutes AGM 2020-05-07